ZMIANY W NASZEJ STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Zmiany w naszej stołówce szkolnej dotyczyły jakości posiłków oraz sposobu ich wydawania. Zgłoszone działanie odpowiadało na postulaty uczniów i rodziców. Zostały one zidentyfikowane podczas debat, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dodatkowo przeprowadzone zostały ankiety. DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ? Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół, zarówno małych, jak i dużych, a także do zespołów szkół. Może ją realizować każda szkoła, w której funkcjonuje stołówka. CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES. Dzięki zastosowaniu dobrej praktyki, w naszej szkole udało się rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem stołówki oraz poprawić jej działanie: zmieniono wystrój i ustawienie stolików, uczniowie i rodzice uczestniczą w układaniu menu, wprowadzono dyżury uczniów podczas wydawania posiłków, zwrócono uwagę na profesjonalny ubiór kucharek, uczniowie dyżurujący w stołówce w czasie wydawania posiłków dbają o porządek w kolejce po posiłek oraz przy zwrocie naczyń. Współpraca pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami kuchni doprowadziła do tego, że zostały uwzględnione sugestie uczniów i rodziców, co doprowadziło do zdrowszego żywienia uczniów w szkolnej stołówce. Dzięki współpracy uczniowie bardziej angażują się w życie szkoły i uczą się odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nasze największe sukcesy, dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej, to: spełnione zostały sugestie uczniów oraz ich rodziców; zdrowsze jedzenie, spełnione wymogi sanitarne; dzięki realizacji działania potrafimy współpracować w grupie, a uczniowie, nauczyciele, rodzice i obsługa kuchni dochodzi do konsensusu w sprawach dotyczących trudnych decyzji. SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA. Etapy zaplanowania i wdrożenia dobrej praktyki: przeprowadzenie debaty w grupie uczniów, rodziców i nauczycieli; dyskusja pomiędzy pracownikami kuchni a przedstawicielami uczniów, rodziców i nauczycieli; ostateczne zaplanowanie działania; zmiana wystroju stołówki i ustawienia stolików; aktywne uczestnictwo uczniów i rodziców w doborze menu; dyżury uczniów w stołówce w czasie wydawania posiłków, dbanie o porządek w kolejce po posiłek i przy zwrocie naczyń; bieżąca obserwacja pracowników przez uczniów; sprawdzanie przez dyrektora, czy jadłospis zgadza się z zaplanowanym. CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE?)? Do realizacji dobrej praktyki potrzebne było przeprowadzenie debat w grupie uczniów, nauczycieli i rodziców, przedstawienie pracownikom kuchni wniosków z tych debat oraz wspólne planowanie menu przez pracownice kuchni, uczniów i rodziców (raz na dwa tygodnie). CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI? Jeśli byłby środki finansowe, do układania menu można włączyć specjalistę. CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ? Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników kuchni, zostały uwzględnione sugestie uczniów i rodziców, co doprowadziło do zdrowszego żywienia osób korzystających ze stołówki. Uczniowie bardziej się angażują w życie szkoły i uczą odpowiedzialności za podejmowane decyzje.