„ZIELONA KLASA” I „FITNESS”

Celem naszego działania było stworzenie planu zagospodarowania terenu boiska szkolnego. W związku z tym w czerwcu 2014 roku w naszej szkole odbyły się debaty w każdej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli. Chodziło nam o znalezienie odpowiedzi na pytanie: co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli naszej szkole?

Podczas debat zrodził się pomysł utworzenia „Zielonej klasy” i „Fitness”. W ten sposób zagospodarowane miejsce służyłoby młodzieży, nauczycielom i rodzicom w spędzaniu wspólnie czasu, w poprawianiu komunikacji i współdziałania na terenie szkoły. W ramach konsultacji z władzami miasta pomysł ten został zaakceptowany.

Ponieważ działanie przyniosło pożądany efekt, postanowiliśmy, że wszystkie późniejsze inicjatywy będą angażowały rodziców, uczniów i nauczycieli do wspólnej pracy.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Opisywane działanie może być realizowana we wszystkich typach szkół, przy uwzględnieniu różnic w zaangażowaniu uczniów w zależności od ich dojrzałości.

Nasze działanie chcielibyśmy polecić innym szkołom, ponieważ:

  1. Poprawiło atmosferę w szkole.
  2. Wzmocniło współpracę w kierunku podejmowania działań grupowych na rzecz osiągania wspólnych celów, rozwiązywania problemów, tworzenia nowych rozwiązań.
  3. Zapewniło w szkole klimat porozumienia i ograniczenie stresu szkolnego.
  4. Wyzwoliło wśród uczniów inicjatywę, kreatywność i gotowość do współdziałania.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Naszym największym sukcesem była zmiana postaw nauczycieli, rodziców i uczniów.

Do tej pory spotkania z rodzicami odbywały się w sytuacjach trudnych i skupiły się na negatywnych aspektach pracy szkoły. Działanie to polepszyło komunikację na linii rodzice – nauczyciele – uczniowie i zapoczątkowało kolejne wspólne działania.

Postanowiliśmy, że wspólnie będziemy pracować nad dokumentami szkoły i kolejnymi działaniami, np. otwarcie w naszej szkole stołówki. Dzięki temu działaniu uczniowie, rodzice i pracownicy poczuli się współodpowiedzialni za to, co się dzieje w naszej szkole – i to motywuje wszystkich do dalszej współpracy. Wspólne zaangażowanie, sumowanie zdolności, postaw i poglądów uczyniło codzienne życie każdego z nas lepszym i bardziej wartościowym.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

W czerwcu 2014 roku w naszej szkole odbyły się debaty w każdej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Celem tego przedsięwzięcia było znalezienie odpowiedzi na pytanie: co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole?

Po przeanalizowaniu wniosków z debat uczniów, rodziców i nauczycieli narodził się pomysł zagospodarowania terenu boiska szkolnego – „Zielona Klasa” i „Fitness”. W ten sposób zagospodarowane miejsce służyłoby zarówno młodzieży, nauczycielom i rodzicom w spędzaniu wspólnie czasu, jak i polepszeniu komunikacji i współdziałania na terenie szkoły

5 (1)

Etapy działania:

ETAP I: Konsultacje uczniów, rodziców i nauczycieli z władzami miasta

2 października 2014 roku odbyły się konsultacje z władzami miasta – burmistrzem Ewarystem Matczakiem, przewodniczącym rady rodziców Karolem Rakoniewskim, dyrektorem szkoły Tadeuszem Twarużkiem oraz z samorządem uczniowskim i Klubem Europejskim, wraz z nauczycielami. Uczniowie naszej szkoły przedstawili wyniki debat, szczególnie zaakcentowali potrzebę zagospodarowania terenu boiska szkolnego. Burmistrz poinformował, że miał zamiar utworzyć dla młodzieży skate-park. Jednak nasz pomysł uzyskał większe poparcie zarówno uczniów i rodziców, jak i nauczycieli. W ramach konsultacji z władzami miasta pomysł ten został zaakceptowany.

5 (2)

ETAP II : wyznaczenie terenu na realizację działania

5 (3)

Ten teren wybrano na „Zieloną Klasę”, ponieważ był zaniedbany, raził swoim wyglądem. Jego zagospodarowanie pozwoli nam stworzyć miejsce spotkań i dialogu między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

ETAP III:  Podpisanie deklaracji w sprawie utworzenia „Zielonej klasy” i „Fitness” przez burmistrza Strzelna i młodzież szkolną z Klubu Europejskiego

Młodzież, przy współpracy nauczycieli i rodziców, ułożyła treść deklaracji:

5 (4)

ETAP IV: Ogłoszenie konkursu dla uczniów na projekt „Zielonej klasy” i „Fitness”

9 października 2014 roku samorząd szkolny zaprosił burmistrza Strzelna na spotkanie z przedstawicielem rady rodziców i nauczycieli, w celu ustalenia regulaminu konkursu na projekt. Wspólnie ustalono, iż formy projektów mogą być dowolne, a czas realizacji wyznaczono do 3 listopada 2014 roku. Burmistrz Strzelna zaproponował ufundowanie nagrody – darmowego wyjazdu do kina dla grupy, której projekt zwycięży.

5 (5)

W realizację projektów zaangażowali się uczniowie oraz ich rodzice. Prace wykonywano w szkole na godzinach wychowawczych, poszczególne elementy wykonywane były także w domach. Atrakcyjna nagroda burmistrza przyczyniła się do ogromnego zaangażowania wielu klas, dlatego termin składania przesunęliśmy na 7 listopada 2014 roku.

W konkursie wzięło udział osiem klas – sześć klas wykonało makiety, natomiast dwie – projekt w formie plakatu.

ETAP V: Zaprezentowanie projektów poszczególnych klas (podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada)