W jaki sposób dokształcają się lekarze?

Medycyna to dziedzina stale rozwijająca się. Z tego powodu wszyscy lekarze powinni regularnie doskonalić swoje umiejętności. Regulują to odpowiednie przepisy traktujące o konieczności zbierania tzw. „punktów edukacyjnych”.

Podstawa prawna

Wspomnianym wyżej przepisem jest art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Traktuje on o konieczności korzystania przez lekarzy z różnych form doskonalenia zawodowego. Formy te określa odrębne rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku 

Wyżej wspomniane przepisy prawa jednoznacznie określają, iż każdy lekarz musi uzyskać co najmniej 200 punktów edukacyjnych w ciągu 48 miesięcy. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest odpowiednia adnotacja w okręgowym rejestrze lekarzy. 

Formy doskonalenia zawodowego

W rozporządzeniu wymienionych jest w sumie 16 punktów, które określają sposoby na zdobycie tzw. „punktów edukacyjnych”. W niniejszym artykule skupimy się tylko na najważniejszych formach doskonalenia zawodowego. 

Realizowanie programu specjalizacji

Niewątpliwie szkolenie w wybranej przez siebie dziedzinie stanowi formę doskonalenia zawodowego. Tak też zostało ono wykazane w rozporządzeniu. W ciągu 1 roku lekarzowi przysługuje 50 pkt. edukacyjnych. 

Udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Jest to jedna z ważniejszych form doskonalenia zawodowego. Zazwyczaj organizatorzy takich konferencji z góry określają, ile punktów edukacyjnych może uzyskać lekarz dzięki uczestnictwu w danej konferencji. Co więcej, suma tych punków jest zwykle wykazana na dyplomie potwierdzającym uczestnictwo.

Odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

Dla lekarzy jest to bardzo ważny punkt, gdyż pozwala na zdobycie dodatkowych punktów edukacyjnych dzięki wyjazdom do innych ośrodków klinicznych.

Wykład lub wypowiedź w formie ustnej lub prezentacja w formie plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Jest to bardzo ważne z punktu widzenia lekarzy, którzy zajmują się bardziej naukową stroną medycyny. Wygłoszenie wykładu na konferencji to dla takiego lekarza duże wyróżnienie, za które przysługują mu punkty edukacyjne – zazwyczaj 10 pkt. za jedno wystąpienie.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych

Kolejny bardzo istotny punkt dla osób trudniących się działalnością naukową w zakresie medycyny. Warto zaznaczyć, iż za uzyskanie każdego w/w stopnia lekarz otrzymuje jednorazowo 200 punktów edukacyjnych.

Opublikowanie fachowej książki lub rozdziału w książce, autorstwo lub współautorstwo w pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie

W tym miejscu zostało zebranych kilka punków z rozporządzenia dotyczących w dalszym ciągu działalności naukowej lekarzy. W środowisko akademickim każda z w/w publikacji jest bardzo cenionym i szanowanym osiągnięciem.  

Wiele form, dużo możliwości

Oczywiście w niniejszym artykule wymieniono tylko te najważniejsze formy doskonalenia zawodowego. Warto zaznaczyć, iż sama prenumerata fachowego czasopisma również daje punkty edukacyjne. Jest to szczególnie cenne dla lekarzy praktyków, których interesują dużo bardziej aspekty kliniczne niż naukowe. W obliczu takiej mnogości możliwości zdobycia punktów edukacyjnych, wydaje się, iż próg 200 punktów rozłożony na 4 lata jest możliwy do osiągnięcia praktycznie dla każdego lekarza.

Artykuł został przygotowany przez firmę www.poznanlab.pl – firmę szkoleniową dla lekarzy specjalistów.