SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY „KOSTKA OLIMPIJCZYKA”

Hasłem przewodnim naszej szkoły jest „Szczęśliwe dziecko w domu i szkole”. Każdego dnia w naszej pracy kierujemy się tą dewizą i staramy się wspólnie z rodzicami sprawiać, by dzieci były szczęśliwe zarówno w domu, jak i w szkole, bo to przekłada się na lepsze ich funkcjo-nowanie i na szczęśliwe dzieciństwo. Istotą naszego działania było stworzenie Programu Wychowawczego Szkoły „Kostka Olimpijczyka” opartego nie na zadaniach (jak to było do tej pory), ale na nadrzędnych wartościach, które poszczególne klasy wypracowują przy współudziale rodziców i nauczycieli na każdym etapie kształcenia, od klasy I do VI. że ponieważ patronami naszej szkoły są polscy olimpijczycy, odwołaliśmy się do nadrzędnych wartości, które propagujemy na co dzień i stworzyliśmy dokument pozwalający scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Opracowany przez nas program stanowi wytyczne do pracy wychowawczej, skierowane do wszystkich środowisk: dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno-wychowawczych.

Zawarte w programie treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady, wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania:

WARTOŚĆ → ZASADA → NORMA POSTĘPOWANIA

Bazę programu stanowi sześć fundamentalnych, wspólnie opracowanych wartości dla klas I-VI:

 • Klasy I: Dobre wychowanie – uczymy się zasad kultury osobistej, dobrego wychowania, grzeczności.
 • Klasy II: Kultura artystyczna – uczymy się odbioru kultury, kształtujemy wrażliwość na piękno dzięki wizytom w teatrach, kinach, filharmonii, domach kultury.
 • Klasy III: Praca – kształtujemy nawyk sprzątania po sobie, szanowania pracy innych, uczymy zasady, że dzięki pracy można osiągnąć cel.
 • Klasy IV: Zdrowy tryb życia – uczymy się w jaki sposób aktywnie i zdrowo żyć.
 • Klasy V: Wrzuć na luz! – uczymy się jak bezpiecznie bawić się
  i spędzać wolny czas, wychodzić poza utarte schematy i przełamywać stereotypy
  w sposób mądry i odpowiedzialny.
 • Klasy VI: Wiedza – nauka – umiejętności – poznajemy sposoby uczenia się, poszukiwania wiedzy.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Przykład dobrej praktyki, jaką jest nasz Szkolny Program Wychowawczy „Kostka Olimpijczyka”, może być skierowany do wszystkich typów szkół. Ważne, by szkoła, która podejmie się wdrożenia takiego programu, dostosowała go do własnych potrzeb i realiów, uwzględniając zdanie i opinie wszystkich podmiotów w szkole (rodziców, uczniów, nauczycieli). Nasz program wpisuje się w codzienne funkcjonowanie szkoły i łączy całą społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Tworzenie programu sprzyjało poprawie komunikacji pomiędzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami. Dzięki wspólnej pracy wzmocniliśmy się jako społeczność szkolna. W naszej codziennej pracy duży nacisk kładziemy na współpracę. Dzięki temu nauczyciele wraz z uczniami uczestniczą w wielu akcjach, są też ich propagatorami.

Stworzenie wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami programu wychowawczego jest naszym osobistym sukcesem. Jest także przykładem współpracy, w której każda ze stron miała swój wkład, aby w naszej szkole każda z grup miała poczucie współtworzenia szkolnej społeczności, a uczniowie byli szczęśliwi w domu i w szkole, zgodnie z misją naszej szkoły placówki oświatowej.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Opracowany wspólnie Program Wychowawczy „Kostka Olimpijczyka” jest elastyczny i otwarty, modyfikowany w zależności od potrzeb każdej ze stron na poszczególnych poziomach. Przy opracowywaniu programu wykorzystano wskazówki i uwagi rodziców, które przekazywane były na zebraniach klasowych. Wzięto pod uwagę sugestie uczniów oraz uwagi doświadczonych wychowawców, samorządu uczniowskiego i rady rodziców zebrane podczas zorganizowanych debat.

Działanie odpowiadało na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomysł stworzenia szkolnego programu wychowawczego zrodził się podczas warsztatów w projekcie „Szkoła Współpracy” w grupie składającej się z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli. Potrzeby wszystkich środowisk szkolnych zostały zidentyfikowane także podczas przeprowadzonych debat oraz spotkań z rodzicami.

Pilotażowo w maju zeszłego roku szkolnego przedstawiono całej społeczności szkolnej Program Wychowawczy „Kostka Olimpijczyka”. Bazę programu stanowi sześć fundamentalnych, wspólnie opracowanych wartości dla klas I-VI. Podczas debat z rodzicami i uczniami zostały wypracowane normy i zasady postępowania, które wiążą się z nadrzędnymi wartościami.

Realizacja działań:

Każda z klas na poszczególnych etapach zaplanowała i zrealizowała działania w ramach danej wartości.

Kl. I – wartość „Dobre wychowanie”:

 • udział w warsztatach „Elegancja – Francja, czyli wszystko o dobrych manierach”;
 • prelekcja przygotowana przez rodziców, zakończona wspólnymi warsztatami rodzice – dzieci – wychowawca;
 • pisanie listów do chorych dzieci w ramach akcji „Marzycielska poczta”;
 • zorganizowanie przy współudziale rodziców warsztatów „Kultura na co dzień” (dzieci miały okazję poznać m.in. zwroty grzecznościowe w różnych językach);
 • przedstawienie dla dzieci, dotycząca zasad kulturalnego zachowania się (prezentacja przy udziale rodziców);
 • prezentacje multimedialne dotyczące savoir-vivre (opracowane z udziałem rodziców);
 • czytanie wierszy o wartościach i powszechnie uznanych zasadach (rodzice dzieciom);
 • wspólne robienie ilustracji do wierszy, zaprezentowanie ich na forum szkoły;
 • wręczanie przez uczniów karteczek innym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom „Dzień dobry”, „Uśmiechnij się”, „Miłego dnia”.

Kl. II – wartość „Kultura artystyczna”:

 • koncert, który jest muzykiem, połączony z prelekcją nt. instrumentów muzycznych;
 • cykliczne wyjścia do teatru i na koncerty, zdobywanie odznak „Wiernego widza”;
 • udział w spektaklach, uczniowie omawiali także z nauczycielem czym jest teatr, wcielali się w role aktorów;
 • napisanie „Nowych przygód Kubusia Puchatka” przez uczniów, którzy założyli wraz z rodzicami „Bibliotekę Kubusia Puchatka”;
 • prezentacja multimedialna na temat: „Kultura w starożytnym świecie Rzymian” (opracowanie i prezentacja z udziałem rodziców);
 • cykliczny udział w warsztatach plastycznych, prowadzonych przez artystę-malarza.

Kl. III – wartość „Praca”:

 • opracowanie przez uczniów tabeli, w której zaznaczali, jak w ciągu tygodnia dbali o porządek w domu i w szkole;
 • pogadanki o wartości pracy, docenianiu pracy innych, sprzątanie po sobie – porządkowanie okolicy szkoły;
 • dzieci wybrały dla siebie czynności, które wykonają w ramach zadania „Sprzątam po sobie” – wpisanie ich do dzienniczka;
 • rodzice wpisywali do dzienniczka czynności, których wykonania oczekiwali od własnych dzieci;
 • wychowawca w świetlicy wspólnie z dziećmi określił i zapisał na tablicy zakres czynności, jakich od nich oczekuje;
 • „Porządek na ławce i w tornistrze” (hasło przewodnie): porządkujemy swoje plecaki, wyjmujemy z nich zbędne rzeczy, korzystamy z szuflad, robimy spis rzeczy zbędnych itp.;
 • przygotowanie przedstawienia nt. doceniania pracy oraz jego prezentacja w innej szkole;
 • „Sprzątanie z muzyką” – w celu wykształcenia u uczniów nawyku sprzątania.

Kl. IV – wartość „Zdrowy tryb życia”:

 • przygotowanie baneru, na którym uczniowie każdego dnia zapisywali zasady zdrowego trybu życia, m.in. co zjedli, kiedy położyli się spać, czy się relaksowali i w jaki sposób;
 • cykliczne wypady rowerowe i na rolki, wraz z rodzicami;
 • wspólne zabawy wychowawcy, rodziców z dziećmi w klubie fitness;
 • uczniowie wraz z rodzicami opracowali karty ćwiczeń, np. przysiady, pajacyki, podskoki, które wykonują jako „przerywnik” podczas lekcji.

Kl. V– wartość „Wrzuć na luz!”:

 • nowe pomysły na spędzanie czasu wolnego poza szkołą oraz wspólne spędzanie przerw: zabawy na podwórku, wspólne wycieczki rowerowe, zabawy na trzepaku itp.;
 • wspólne wyjścia na rolki;
 • upiększanie przestrzeni wokół siebie (sadzenie kwiatów);
 • turnieje rodzice – uczniowie (turniej sportowy, turniej wiedzy, turniej teatralny, turniej artystyczny, dogrywka – „Bitwa na rymy”);
 • wieczory filmowe wraz z rodzicami;
 • gry i zabawy z tablicą interaktywną podczas przerw;
 • opracowanie „Klasowych zasad fairplay”.

Kl. VI – wartość „Wiedza – Nauka – Umiejętności”:

 • podchody w lesie w Powsinie (plan, różne zagadki i konkurencje opracowali rodzice wraz z uczniami);
 • opracowanie planu wyjazdu na „zieloną szkołę”;
 • warsztaty skutecznego uczenia się, przygotowane przy współpracy rodziców;
 • uczniowie nabywali nowe umiejętności i wiedzę, odwiedzając miejsca pracy swoich rodziców.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE?)?

Oczywiście, potrzebne są pieniądze, czas i odpowiednie osoby, które będą miały motywacje do działania dla dobra ogółu, jaką jest społeczność szkolna. W naszym programie ważne jest, by wszyscy mieli świadomość i swój wkład, że tworzą coś ważnego – szkolny program wychowawczy.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Dodatkowo, można nawiązać bliższą współpracę z różnymi instytucjami, np. w dziedzinie sportu z PKOL lub z Centrum Olimpijskim w Warszawie, odnośnie działalności artystycznej – z teatrami, galeriami, domami kultury.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Jesteśmy w trakcie wdrażania programu. Program jest bardzo elastyczny, a o tym, jak wygląda na poziomie danej klasy, decydują wspólnie uczniowie i rodzice wraz z nauczycielem.