SZKOLNA RADA MEDIATORÓW

Powołaliśmy w szkole Radę Mediatorów, złożoną z uczniów i nauczycieli, której głównym zadaniem jest rozwiązywanie konfliktów, jakie mogą się pojawić wśród uczniów lub między uczniami i nauczycielami. Rada jest wybierana przez uczniów na roczną kadencję. Została stworzona z inicjatywy uczniów i rodziców.

Dzięki Radzie Mediatorów uczniowie nauczyli się podstaw mediacji, rozwiązywania problemów, szanowania werdyktów. Rada uczy dzieci rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy: osiągania kompromisów, szanowania zdania ogółu; stanowi też platformę porozumienia między pokoleniami.

Statut Rady Mediatorów:

RADA MEDIATORÓW

Art. 1

  1. Rada Mediatorów, zwana dalej Radą, jest organem, którego celem jest rozwiązywanie sporów społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, zarówno między uczniami, jak i uczniami i nauczycielami.
  2. Rada przyjmuje sprawy konfliktowe, które wcześniej próbowano rozwiązać.
  3. Wobec faktu, że sprawy konfliktowe są zgłaszane dobrowolnie do rozpatrzenia przez Radę, należy rozumieć, że jej postanowienia, również dobrowolnie, strony sporu przyjmą i wprowadzą w życie.

Art. 2

  1. Rada składa się z dwóch nauczycieli i dwóch uczniów, wybieranych na roczną kadencję z możliwością ponownych elekcji. Uczniowie każdej ze szkół wchodzących w skład ZSO nr 8 wybierają jednego nauczyciela i jednego ucznia.
  2. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, reprezentują całą społeczność ZSO nr 8.
  3. Wybory do Rady są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i większościowe.
  4. Czynne prawo wyborcze posiadają uczniowie ZSO nr 8.
  5. Bierne prawo wyborcze posiadają nauczyciele oraz uczniowie ZSO nr 8.
  6. Aby móc kandydować na stanowisko mediatora, należy pod swoją kandydaturą uzyskać co najmniej 20 podpisów uczniów ZSO nr 8.
  7. Wybory do Rady zarządza dyrektor ZSO nr 8.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Rada Mediatorów to organ, który z powodzeniem może być powołany w każdej szkole, bez względu na ilość uczniów. Z powodzeniem może działać i w gimnazjum, i w liceum.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki działaniom Rady Mediatorów uczniowie nauczyli się, że spory można rozwiązywać w sposób bezkonfliktowy (szczególnie te dotyczące ich samych), i co jest istotne, doświadczają tego, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za wprowadzanie werdyktów w życie.

Największy sukces związany z funkcjonowaniem rady to fakt pozytywnej współpracy na poziomie nauczyciel – uczeń.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Przede wszystkim była potrzebna idea powołanie tego ciała, która wyszła przede wszystkim od uczniów. Następnie stworzyliśmy statut Rady Mediatorów, który został zaakceptowany przez samorząd uczniowski, radę rodziców oraz radę pedagogiczną.

W kolejnym etapie zapoznaliśmy uczniów z ideą mediacji oraz z instytucją wyborów.

Ostatnim krokiem było przeprowadzenie wyborów do Rady Mediatorów i rozpoczęcie jej funkcjonowania.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Do funkcjonowania rady potrzebne są dobre chęci i organizacja, nie potrzeba na to żadnych funduszy ani specjalnie wygospodarowanego czasu. Atutem Rady jest to, że jej statut jest bardzo krótki, co sprawia, że funkcjonowanie jest bardzo elastyczne i przejrzyste.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Dobrze byłoby wciągnąć również do składu Rady Mediatorów rodziców.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Można się również zastanowić nad skróceniem kadencji rady do połowy roku szkolnego (co dałoby dwie kadencje w roku szkolnym), wtedy większa część uczniów i nauczycieli mogłaby brać udział w pracach rady.