„STOP Z HAŁASEM ZAWSZE, NIE TYLKO CZASEM” – NASZ SPOSÓB NA CIEKAWE PRZERWY

W marcu odbyła się debata uczniów, rodziców i nauczycieli na temat „Co powinno się zmienić, aby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole?”

Podczas debaty odpowiadano na pytania:

  • Co nam w szkole przeszkadza?
  • W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć, gdyby nic nas nie ograniczało?
  • Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?

Okazało się, że zarówno uczniom, jak i nauczycielom przeszkadza hałas podczas przerw.

Wypracowano wniosek:  podejmiemy działania zmierzające do zmniejszenia hałasu w szkole.

4 (37)
4 (38)

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka jest skierowana do wszystkich typów szkół. Podejmowane działania angażują uczniów, rodziców i nauczycieli.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ?

Podczas realizacji działań znacznie zmniejszył się hałas podczas przerw, dlatego działania podjęte w ramach projektu kontynuowane są w tym roku szkolnym. Zachęcamy do korzy-stania z naszych doświadczeń, ponieważ znacznie poprawiło się zachowanie, bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, zwiększyła się kreatywność dzieci. Nasze działania zintegrowały społeczność szkolną.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Grupa rodziców (przedstawicieli rady rodziców), uczniów (przedstawicieli samorządu ucznio-wskiego) i nauczycieli zaplanowała działania, których celem było:

  • uświadomienie uczniom, w jak dużym stopniu hałas wpływa na nasze codzienne życie, naukę, a nawet relacje z kolegami;
  • zachęcanie uczniów do kreatywnego i aktywnego spędzania przerw bez hałasu;
  • świadome ograniczanie przez dzieci hałasu w swoim otoczeniu;
  • ograniczenie hałasu w szkole.

Działanie realizowane było w kwietniu i maju 2014 roku.