ROK W ŚLĄSKIM DOMU

Nasza placówka nosi imię Harcerzy Buchalików – bohaterów z okresu II wojny światowej, dlatego tradycją naszej szkoły jest organizowany w lutym każdego roku, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Dzień Patronów Szkoły. Od kilku lat obchodzimy ten dzień jako „Dzień Śląski”. Biorąc pod uwagę sugestie rodziców, dotyczące zbyt małej liczby realizowanych w szkole projektów edukacyjnych, w styczniu 2014 r. zdecydowaliśmy, że tym razem „Dzień Śląski” będzie podsumowaniem projektu: „Rok w śląskim domu”. Do współpracy przy jego przygotowaniu zaprosiliśmy całą społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli oraz osoby ze społeczności lokalnej, zajmujące się na co dzień krzewieniem śląskich tradycji. Pomysłodawczynią oraz główną koordynatorką projektu była Katarzyna Trzebunia –  szkolny bibliotekarz.

Po wspólnej debacie każda klasa wybrała jedną ze śląskich tradycji oraz podjęła się przedstawienia jej w ciekawy i jak najbardziej autentyczny sposób.

Klasa 6b zobowiązała się do opracowania prezentacji multimedialnej, której zadaniem było podkreślenie tego, jakie przesłanie i wartości niesie ze sobą śląska obrzędowość. Rodzice podjęli się przygotowania rekwizytów, dekoracji, uszycia lub zorganizowania strojów. Przy-gotowali również śpiewnik śląskich piosenek i zorganizowali poczęstunek na podsumowanie projektu.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Podobny projekt  może być realizowany we wszystkich typach szkół, jego powodzenie nie zależy od wieku i liczby uczniów w szkole. Każdy region ma swoje tradycje, zwyczaje, stroje ludowe, a nierzadko i gwarę. Warto uwrażliwiać uczniów na te wartości, które niosą ze sobą tradycje i obrzędy oraz kształtować tożsamość regionalną, a przez to motywować uczniów do większego zaangażowania w życie społeczności lokalnej i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki realizacji projektu „Rok w śląskim domu” wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania tradycji i zwyczajów śląskich, przekonania się o ich wartości, ponadto zastosowana metoda projektu edukacyjnego pokazała uczniom korzyści płynące z dobrej współpracy podczas realizacji podjętych zadań, dawała szansę ćwiczenia umiejętności  pracy w grupie. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów: wokalnych, tanecznych, gry na instrumentach, aktorskich, kulinarnych, znajomości gwary śląskiej. Samodzielnie wyszukiwali informacje na temat różnych tradycji, wykorzystując przy tym doświadczenia starszych pokoleń, pozyskiwali wiadomości z publikacji oraz przygotowywali relacje z realizacji projektu, zamieszczając je na szkolnym portalu internetowym oraz na blogu klasowym”.

Za największy sukces poczytujemy sobie dużą liczbę uczniów, rodziców i nauczycieli  prawdziwie zaangażowanych w realizację projektu, a także wysoki poziom i wspaniałą atmosferę panującą podczas imprezy podsumowującej. Uczniowie mieli okazję brać czynny udział w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, poznawać historię i kultywować lokalne tradycje i zwyczaje.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Na spotkaniu rady rodziców z dyrektorem szkoły Lucjanem Rugorem, podsumowującym pierwsze półrocze roku szkolnego 2013/14, rodzice zgłosili postulat przeprowadzania w szkole większej liczby projektów edukacyjnych. Po krótkiej dyskusji podjęliśmy decyzję o realizacji projektu: „Rok w śląskim domu”, którego podsumowanie przewidziano na 22 lutego 2014 r.  –  dzień obchodów święta szkoły, który od kilku lat obchodzimy w szkole  jako „Dzień Śląski”. Jak sama nazwa wskazuje, projekt miał na celu zainteresowanie uczniów śląskimi tradycjami, pokazanie ich piękna. Postanowiliśmy to zrobić przez bezpośrednie zaangażowanie uczniów, przy współpracy z rodzicami i innymi mieszkańcami naszej miejscowości.

Fazy realizacji projektu:

  • Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z tematyką projektu: pogadanki na lekcjach wychowawczych, informacje na stronie internetowej szkoły, blogach klasowych oraz poprzez e-dziennik i plakaty wykonane przez uczniów.
  • Wyszukiwanie przez uczniów śląskich tradycji i obrzędów dorocznych, czyli powtarzających się w poszczególnych porach każdego roku.
  • Spotkanie przedstawicieli klas z koordynatorką. Przedstawienie wyszukanych propozycji oraz wybór obrzędu dla każdej klasy.
  • Zbieranie materiałów, wykonywanie rekwizytów, opracowywanie scenariuszy prezentacji, wyznaczenie kierunku działań poszczególnych klas (działania koordynowane przez wycho-wawców).
  • Podsumowanie projektu – prezentacja zwyczajów śląskich przed całą społecznością szkolną oraz zaproszonymi gośćmi.
  • 22 lutego 2014 nasza szkolna aula zamieniła się w salę biesiadną. Imprezę podsumowującą projekt „Rok w śląskim domu” rozpoczął zaproszony gość – harcmistrz Tadeusz Ochwat, który piosenką „Starzyk” wprowadził nas w biesiadny nastrój.