PORADNIK RODZICA

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na to…

 • co będzie jadło Twoje dziecko w szkole
 • w jakich godzinach będą odbywały się lekcje
 • jak długo będzie pracowała świetlica
 • jakie będą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne (potocznie zwane dodatkowymi)
 • które wartości będą szczególnie brane pod uwagę przy działaniach wychowawczych szkoły
 • jaka będzie forma prac domowych
 • dokąd będą organizowane wycieczki i wyjścia
 • w jaki sposób będą uczyły się dzieci
 • jak będzie wygląda szkoła
 • czy przestrzeń szkoły będzie dostosowana do potrzeb twojego dziecka
 • jakie będą zasady oceniania
 • jak będzie brzmieć najważniejszy dokumenty w szkole – statut

i na wiele, wiele innych ważnych spraw, o których dowiesz się z tego poradnika.

JEDNAK TO WSZYSTKO JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE WE WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI.

Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z poradnikiem.

Poradnik:

 • Wskaże Ci, jakie są możliwości wpływania na ważne sprawy w Twojej szkole, w jaki sposób rozmawiać z nauczycielami, zachęcać do działania i wspólnie zmieniać szkołę na korzyść uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • Uświadomi ci, jak ważną rolę odgrywają rodzice jako partnerzy w edukacji swoich dzieci;
 • Zapozna Cię z celami, funkcjami, strukturą organizacyjną oraz zadaniami rady rodziców i rady szkoły;
 • Dostarczy porad i wskazówek, które pomogą przyczynić się do sukcesu partycypacji rodziców w życiu szkoły.

CZYLI pokaże Ci, jak możesz tworzyć SZKOŁĘ WSPÓŁPRACY.

Szkoła współpracy – co to znaczy?

W myśl założeń projektu, modelowa szkoła współpracy to taka, w której każde dziecko i każdy młody człowiek, każdy rodzic i nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy. Współpraca odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły:

 • w obszarze edukacji i wychowania;
 • w obszarze organizacji pracy szkoły;
 • w obszarze organizacji przestrzeni szkoły (jej wyglądu, sposobu zagospodarowania) i terenu wokół niej.

Według zaleceń wypracowanych w ramach projektu, cała społeczność szkoły jest informowana o wszystkim, co się w niej dzieje, a współpraca odbywa się dzięki konsultacjom, współdecydowaniu i decydowaniu.

Jak rozumiemy pojęcia informowanie, konsultowanie, współdecydowanie i decydowanie?

Informowanie to podstawa współpracy. Tylko uczniowie i rodzice, którzy są na bieżąco informowani o tym, co się dzieje w szkole, mogą podejmować aktywne działania, chcąc wpływać na losy i kształt szkoły.

Konsultowanie oznacza, że dyrekcja daje uczniom i rodzicom możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji. Osoby uczestniczące w konsultacjach występują niejako w roli „doradców”, których pyta się o zdanie i opinie w konkretnej sprawie. Głosy są więc rozważane, choć nie ma gwarancji, że decyzja podjęta przez dyrekcję będzie zgodna z uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji.

Współdecydowanie charakteryzuje się pełnym partnerstwem pomiędzy dyrektorem a uczniami i rodzicami. Polega na włączeniu uczniów i rodziców w proces decydowania o przyjętych rozwiązaniach i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań. Ze współpracą i współdecydowaniem wiąże się też współodpowiedzialność uczniów, rodziców i nauczycieli za to, co dzieje się w szkole.

Decydowanie ma miejsce wtedy, gdy uczniowie bądź rodzice samodzielnie podejmują decyzję, jedynie informując dyrekcję o jej kształcie. Charakteryzuje się to przekazaniem władzy w danym obszarze uczniom lub rodzicom. Dyrektor w tym przypadku jedynie przyjmuje do wiadomości decyzję i pomaga w jej realizacji.

Aby praktycznie przybliżyć, co to znaczy współpraca w szkole i pomóc we wprowadzaniu w życie konkretnych rozwiązań, powstał Model Szkoły współpracy. W jego ramach zostały określone standardy, które dają odpowiedź na pytanie: co to znaczy, że w szkole dobrze współpracują uczniowie, rodzice i nauczyciele?

W ramach projektu zostało wypracowanych siedem standardów współpracy:

 1. Uczniowie i rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły (rozdział 2)

Dyrektor i nauczyciele zapewniają rodzicom i uczniom stałe uczestnictwo w podejmowaniu wszystkich istotnych decyzji, dotyczących organizacji życia szkoły: dydaktyki, zagospodarowania przestrzeni budynku szkoły i jego otoczenia. Sposób włączenia dostosowany jest do wieku, kompetencji uczniów i możliwości rodziców. Stosowane są różne formy włączenia w te działania, poczynając od udzielania prawa do wyrażania opinii, przez współdecydowanie, aż po przekazywanie prawa (i odpowiedzialności) do podejmowania niektórych decyzji uczniom i/lub rodzicom.

 1. We wszystkich możliwych sytuacjach w szkole stosowane są metody edukacyjne sprzyjające współpracy (rozdział 3)

Współpraca w trakcie zajęć dydaktycznych jest najważniejszą formą współdziałania z uczniami. W tym celu nauczyciele stosują różne metody, m.in.: pracę zespołową podczas lekcji, zadawanie grupowych prac domowych, organizowanie dyskusji i debat, pracę metodą projektu. W „szkole współpracy” ogranicza się metody sprzyjające nadmiernie eksponowanej rywalizacji, np. konkursy.

 1. Szkoła inicjuje i wspiera działania uczniów, którzy podejmują aktywność społeczną i obywatelską na rzecz swojej społeczności lokalnej i szerszych (rozdział 4)

Szkoła zapewnia uczniom możliwość czynnego udziału w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Dyrekcja nie odrzuca bez uzasadnienia żadnej inicjatywy wewnętrznej w zakresie organizacji pracy.

 1. Organizacja przestrzeni wewnątrz budynku szkoły i wokół niej sprzyja współpracy (rozdział 2.4.3)

W szkole sposób urządzenia i zagospodarowania przestrzeni ułatwia współdziałanie wszystkim członkom społeczności szkolnej i respektuje zróżnicowane potrzeby w tym zakresie. Chodzi tu zarówno o współpracę w czasie zajęć dydaktycznych, jak i wykorzystanie przestrzeni do wspólnej zabawy i interakcji poza lekcjami. Przestrzeń szkoły jest otwarta i przystosowana do aktywności rodziców na rzecz uczniów. Przestrzeń szkoły i wokół niej jest planowana i tworzona wspólnie z uczniami tak, aby sprzyjała budowaniu więzi z miejscem nauki.

 1. Szkoła współpracuje z osobami oraz instytucjami ze swojego otoczenia (rozdział 5)

Dyrektor szkoły i nauczyciele stale poszukują osób i instytucji, które mogą wspierać jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego. Szkoła współpracuje zwłaszcza z partnerami lokalnymi (z trzech sektorów: samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy). Szkoła jest otwarta na inicjatywy grup mieszkańców i organizacji społecznych działających w społeczności lokalnej.

 1. Komunikacja sprzyja porozumieniu (rozdział 6 i 2.1)

W szkole funkcjonują rozwiązania organizacyjne, zapewniające komunikację między wszystkimi członkami szkolnej społeczności, przewidujące również tryb rozwiązywania ewentualnych sporów. Oznacza to prowadzenie działań na rzecz poznania się i integracji uczniów, rodziców i nauczycieli. Komunikacja jest zorganizowana w taki sposób, by możliwe było osiąganie kompromisu przy jednoczesnym dawaniu możliwości równego głosu każdemu członkowi społeczności. Komunikacja odbywa się w różnorodnych formach, umożliwiających wyrażanie potrzeb każdemu członkowi społeczności szkolnej.

 1. Współpraca jest planowana i systematyczna (w szczególności rozdziały 1, 2)

Współpraca, jako ważny obszar dobrego funkcjonowania szkoły, jest systematyczna i planowa. Dyrektor i nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami konsekwentnie diagnozują bariery i potrzeby oraz wspólnie dobierają odpowiednie sposoby przeciwdziałania barierom i metody realizacji potrzeb. Plany współpracy poddawane są ewaluacji i uaktualniane każdego roku, tak aby uwzględniały zmienny skład społeczności szkolnej.

Do kogo kierujemy poradnik?

Do każdego rodzica: społecznika, członka zespołu rady rodziców lub przedstawiciela rady szkoły, czy też po prostu opiekuna, który chce wpływać na szkołę. Dlatego zdecydowaliśmy się zwracać się do Czytelnika w formie liczby mnogiej. Pamiętajcie bowiem, że prawdziwe zmiany są możliwe do zrealizowania tylko we współpracy, a nie w pojedynkę.

O projekcie

„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”  to systemowy projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, w latach 2013–2015 w 1034 szkołach i przedszkolach.

Celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Projekt „Szkoła współpracy” to:

2 393 uczniów i uczennic, 2 528 rodziców, 2 588 nauczycieli i nauczycielek, którzy wspólnie działali.

445 rodziców z całej Polski, którzy wzięli udział w konsultacjach, czyli wypowiedzieli się jak ich zdaniem powinien wyglądać model szkoły, w której ważna jest współpraca.

Projekt „Szkoła współpracy” już się zakończył, ale idea szkoły współpracy jest coraz bardziej popularna. Czy także w waszej szkole?  Dołączcie do ponad 1200 szkół, które wdrażają model szkoły współpracy. Zapoznajcie się z poradnikiem. Wejdźcie na portal ratujmykobiety.org.pl Zachęćcie swoje dzieci do odwiedzenia strony . Wspólnie zacznijcie współpracować na rzecz lepszej szkoły i edukacji.

więcej o zdrowiu dziecka i rodzica

Zdrowe kości u dzieci i dorosłych