O projekcie

ZASADNICZYM CELEM PROJEKTU BYŁO WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZNIAMI, RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI, A TAKŻE PRZEDSTAWICIELAMI ŚRODOWISK SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH DZIAŁAJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH POLSCE.

Cel ten był realizowany przez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu było inspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w placówkach, a także wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w pracy szkoły i przedszkola.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Wzmocnienie współpracy w ponad 1200 (dwie edycje) szkołach i przedszkolach przez udział społeczności szkolnej  w szkoleniach i warsztatach.
  • Stworzenie i udostępnienie bazy wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY PROJEKTU

Ponad 6600 osób – uczniów, rodziców i nauczycieli – z ponad 1200 szkół i przedszkoli wzięło udział w cyklu szkoleń i warsztatów przygotowanych specjalnie na potrzeby projektu.

W trakcie tego procesu przeprowadzili oni w swoich szkołach debaty na temat stanu współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz sposobów wzmacniania tej współpracy, a następnie zaplanowali i zrealizowali tam wspólne przedsięwzięcia angażujące te trzy społeczności.

W celu utrwalenia zachodzących pozytywnych zmian we współpracy w szkołach i przedszkolach wypracowano wspólnie już ponad 700 dwuletnich szkolnych programów aktywnej współpracy (SPAW). Obecnie, po zakończeniu projektu te programy są wdrażane.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie oraz jego efektach, zapraszamy do „Archiwum Projektu”.

ARCHIWUM PROJEKTU