NOWATORSKIE SPOTKANIE Z RODZICAMI

Do Przedszkola nr 35 w Koszalinie uczęszcza ogółem 140 dzieci podzielonych na pięć grup wiekowych. Wiosną 2014 roku w każdej z nich zostały przeprowadzone nowatorskie spotkania prowadzone przez nauczycieli oraz dwoje chętnych rodziców (tzw. „aktywnych rodziców”). Spotkania zostały poprzedzone indywidualnymi kontaktami nauczycieli z aktywnymi rodzicami, podczas których ustalono wszelkie szczegóły: termin, formę zaproszeń rodziców, przebieg spotkań, a także rodzaj poczęstunku, który podany zostanie rodzicom podczas tego wydarzenia. Zamieniono formę tradycyjnego zebrania z rodzicami, najczęściej dość jednostronnego, które zazwyczaj nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na spotkanie w nowatorskiej formie, która miała z jednej strony zachęcić większą liczbę rodziców, a z drugiej – ich zintegrować, otworzyć na tyle, by sprzyjało to wymianie doświadczeń, dzieleniu się pomysłami i sposobami na wychowywanie dzieci. DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ? Dobra praktyka jest skierowana do placówek oświatowych i może być realizowana na wszystkich szczeblach edukacji. Realizować ją mogą nauczyciele, rodzice, a także zaproszeni eksperci w danej dziedzinie. CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES. Dzięki zastosowaniu „Nowatorskich spotkań grupowych” znacząco zwiększyła się frekwencja rodziców na spotkaniach. Wśród korzyści odnotowaliśmy również: integrację rodziców w grupach; poprawę komunikacji z nauczycielami; obustronną otwartość na wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych; świadomość rodziców, że mają znaczący wpływ na funkcjonowanie przedszkola i razem mogą więcej zdziałać; zrozumienie przez rodziców znaczenia misji i wizji naszej placówki. „Nowatorskie spotkania z rodzicami” przyczyniły się do: zwiększenia frekwencji na spotkaniach; aktywnego włączenia się rodziców w prowadzenie spotkań odkrycia potencjału rodziców; podejmowania inicjatyw na rzecz przedszkola. SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA. W wyniku przeprowadzonych w ramach projektu „Szkoła Współpracy” debat, (zarówno wśród pracowników przedszkola, jak i rodziców) zidentyfikowano słaby punkt we wzajemnej współpracy – nikłe zainteresowanie rodziców działalnością przedszkola, przejawiające się niską frekwencją na zebraniach. Obie grupy podkreślały niewystarczające zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola. Rodzice zwrócili również uwagę na trudności w integracji grupy, a jednym z pomysłów na poprawę tej sytuacji było ożywienie tradycyjnych zebrań z rodzicami. Działanie to, zyskując nazwę „Nowatorskich spotkań z rodzicami”, podczas specjalnej sesji zostało szczegółowo zaplanowane przez nauczycieli i „aktywnych rodziców”. Dzięki wykorzystaniu systemu newsletter oraz indywidualnych zaproszeń, wszyscy rodzice zostali poinformowani o terminach spotkań grupowych, a także o możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu podczas pobytu na spotkaniu. Dzieciom tym została zapewniona fachowa opieka. Na pierwsze spotkanie stawiło się ponad 90% rodziców. Na początku spotkania rodzice wykonali wizytówki ze swoimi imionami i wspólnie zawarli „kontrakt”, obowiązujący podczas zebrania. Następnie przeprowadzono krótką zabawę integracyjną „Czerwony Kapturek”, która rozluźniła atmosferę w grupie. Tuż po niej prowadzący zapoznał uczestników z tematem spotkania, proponując „burzę mózgów” pod hasłem: „Jakie jest moje dziecko?”. Metodą „gadającej ściany” rodzice wypowiadali się najpierw na temat „Co im się podoba w ich dziecku?”, a następnie „Co im się w nim nie podoba i co chcieliby w nim zmienić?”. Na bazie zebranych informacji, przy filiżance kawy, rodzice zaczęli dzielić się doświadcze-niami i pomysłami na wyeliminowanie negatywnych zachowań swoich dzieci. Spotkanie zostało podsumowane ewaluacją – metodą „walizki i kosza”, w której rodzice wypowiadali się, co zabiorą ze sobą z tego spotkania, a co wyrzucą do kosza. „Walizki” natychmiast się zapełniły, a „kosze” pozostały puste. Na zakończenie rodzice podali swoje propozycje tematów następnych spotkań, które chcieliby poruszyć. Wybrano również kolejnych „aktywnych rodziców”, którzy zaangażują się w organizację następnego spotkania. CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)? Do realizacji opisanej przez nas praktyki potrzebny jest czas, chęć i zaangażowanie nauczycieli oraz rodziców. Ważne jest wybranie odpowiedniego terminu spotkania, ustalenie czasu jego trwania i poinformowanie o tym rodziców z dużym wyprzedzeniem. Istotne jest zapewnienie właściwego miejsca spotkania: duża sala (najlepiej gimnastyczna, ale jeżeli nie jest dostępna, można skorzystać z sali lekcyjnej – ważne jest zapewnienie przestrzeni), wygodne krzesła ustawione w kręgu, tablice lub puste ściany, na których można przylepić szary papier, materiały papiernicze (szary papier, markery, długopisy, kartki tzw. fiszki, zegar widoczny dla wszystkich uczestników). Znaczącym elementem spotkania jest przygotowanie poczęstunku dla rodziców (kawa, herbata, woda, ciasteczka). Rodzaj poczęstunku zależy od pomysłowości organizatorów spotkania – mogą to przygotować wcześniej wybrani rodzice, dzieci/uczniowie, lub zakup może być sfinansowany przez radę rodziców. CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI? „Nowatorskie spotkania grupowe” mogą być prowadzone z udziałem różnych specjalistów. W zależności od oczekiwań rodziców, można zaprosić np. psychologa, pedagoga, logopedę, dietetyka, lekarza, policjanta. Tematy proponują rodzice i na zakończenie spotkania większością głosów ustalany jest temat kolejnego spotkania oraz wybierane są osoby odpowiedzialne za przygotowanie. CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ? Istotnym elementem prowadzenia spotkań z rodzicami jest dokumentowanie ich przebiegu. Zauważyliśmy, że bardzo pomocne jest wybranie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie zdjęć. Na naszych początkowych spotkaniach nie wybraliśmy takiej osoby i dlatego nie posiadamy wielu zdjęć dobrej jakości do dokumentacji fotograficznej tego działania. Ważne, aby taką osobę wybrać przed spotkaniem, ponieważ osoba prowadząca lub uczestnicząca nie jest w stanie sama dobrze wykonać tego zadania. DODATKOWE UWAGI ZDJĘCIA Z NOWATORSKICH SPOTKAŃ GRUPOWYCH