MODEL SZKOŁY WSPÓŁPRACY

numbersOnWhiteBg

Szkoła Współpracy – wpisuje się w proces systemowej modernizacji szkoły czyniąc z niej podmiot bliski i przyjazny, oparty na wzajemnym szacunku i podmiotowości każdego z członków społeczności szkolnej. W konsekwencji wdrożenia Szkoły Współpracy rodzice i uczniowie wzmacniają realny wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują.

1 Standard I. UCZNIOWIE I RODZICE UCZESTNICZĄ W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH SZKOŁY 

Dyrektor i nauczyciele zapewniają rodzicom i uczniom stałe uczestnictwo w podejmowaniu wszystkich istotnych decyzji dotyczących organizacji życia szkoły: dydaktyki, zagospodarowania przestrzeni budynku szkoły i wokół szkoły. Sposób włączenia dostosowany jest do wieku, kompetencji uczniów i możliwości rodziców. Stosowane są różne formy włączenia w te działania, poczynając od udzielenia prawa do wyrażania opinii, przez współdecydowanie, aż po przykazywanie prawa (i odpowiedzialności) do podejmowania niektórych decyzji uczniom i/lub rodzicom.

Standard II. WE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH SYTUACJACH W SZKOLE STOSOWANE SĄ METODY EDUKACYJNE SPRZYJAJĄCE WSPÓŁPRACY 

Współpraca w trakcie zajęć dydaktycznych jest dominującą formą współdziałania z uczniami. W tym celu stosują i różnicują metody, m.in.: pracę zespołową podczas lekcji, zadawanie grupowych prac domowych, organizowanie dyskusji i debat, pracę metodą projektu. W „szkole współpracy” ogranicza się metody sprzyjające nadmiernie eksponowanej rywalizacji, np. konkursy.

Standard III. SZKOŁA INICJUJE I WSPIERA DZIAŁANIA UCZNIÓW, KTÓRZY PODEJMUJĄ AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I OBYWATELSKĄ NA RZECZ SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I SZERSZYCH 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość czynnego udziału w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Dyrekcja nie odrzuca bez uzasadnienia żadnej inicjatywy wewnętrznej w zakresie organizacji pracy.

Standard IV. ORGANIZACJA PRZESTRZENI WEWNĄTRZ BUDYNKU SZKOŁY I WOKÓŁ NIEGO SPRZYJA WSPÓŁPRACY 

W szkole sposób urządzenia i zagospodarowania przestrzeni ułatwia współdziałanie wszystkim członkom społeczności szkolnej i respektuje zróżnicowane potrzeby w tym względzie. Chodzi tu zarówno o współpracę w czasie zajęć dydaktycznych, jak i wykorzystanie przestrzeni do wspólnej zabawy i interakcji poza lekcjami. Przestrzeń szkoły jest otwarta i przystosowana do aktywności rodziców na rzecz uczniów. Przestrzeń szkoły i wokół niej jest planowana i tworzona wspólnie z uczniami tak, aby sprzyjała budowaniu więzi z miejscem nauki.

Standard V . SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z OSOBAMI ORAZ INSTYTUCJAMI ZE SWOJEGO OTOCZENIA 

Dyrektor szkoły i nauczyciele stale poszukują osób i instytucji, które mogą wspierać jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego. Szkoła współpracuje zwłaszcza z partnerami lokalnymi (z trzech sektorów: samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy). Szkoła jest otwarta na inicjatywy grup mieszkańców i organizacji społecznych działających w społeczności lokalnej.

Standard VI. KOMUNIKACJA SPRZYJA POROZUMIENIU I WSPÓŁPRACY 

W szkole funkcjonują rozwiązania organizacyjne, zapewniające komunikację między wszystkimi członkami szkolnej społeczności, przewidujące również tryb rozwiązywania ewentualnych sporów. Oznacza to prowadzenie działań na rzecz poznania się i integracji uczniów, rodziców i nauczycieli. Komunikacja jest zorganizowana w taki sposób, by możliwe było osiąganie kompromisu przy jednoczesnym dawaniu możliwości równego głosu każdemu członkowi społeczności. Komunikacja odbywa się w różnorodnych formach, umożliwiających artykulację potrzeb każdemu członkowi społeczności szkolnej.

Standard VII. WSPÓŁPRACA JEST PLANOWANA I SYSTEMATYCZNA 

Współpraca jako ważny obszar dobrego funkcjonowania szkoły jest systematyczna i planowana. Dyrektor i nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami konsekwentnie diagnozują bariery i potrzeby oraz wspólnie dobierają odpowiednie formy ich przeciwdziałania. Plany współpracy poddawane są ewaluacji i uaktualniane każdego roku, tak aby uwzględniały zmienny skład społeczności szkolnej.

footer
ministerstwo edukacji narodowej
Unia Europejska