MŁODZIEŻOWA RADA SZKOŁY

Młodzieżowa Rada przy Prezydium Rady Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie została powołana w październiku 2014 roku. Głównym celem powołania rady było zintegrowanie zespołów uczniowskich i rodziców, a tym samym zintegrowanie całej społeczności szkolnej na rzecz poprawienia współpracy i przepływu informacji oraz wypracowanie umiejętności podejmowania decyzji w sposób demokratyczny.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka skierowana jest do wszystkich społeczności szkolnych, to znaczy do uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Może być realizowana we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych i w gimnazjach, zarówno w małych, jak i dużych placówkach oświatowych. Szczególne znaczenie naszej dobrej praktyki można zauważyć w szkołach o większej liczbie uczniów.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki wdrożeniu programu dobrej praktyki zwiększył się przepływ informacji oraz poprawiła się komunikacja  w relacji uczeń – uczeń, rodzic – dziecko, rodzic – rodzic i uczeń – nauczyciel. Rodzice, uczniowie i nauczyciele (RUN) mają bezpośrednią możliwość omawiania problemów, wdrażania konstruktywnych rozwiązań, wdrażania nowych pomysłów i wspólnego  podejmowania decyzji. Dzięki powstałej Młodzieżowej Radzie Szkoły, rodzice mogą bezpośrednio przekonać się o problemach i potrzebach oraz oczekiwaniach uczniów. Wspólne debaty przyczyniły się do zacieśnienia więzi między rodzicami a dziećmi,  pozwoliły rodzicom na większe zrozumienie spraw i poglądów młodzieży, a młodzieży – na stawanie się autentycznymi partnerami we współpracy z dorosłymi. Uczniowie poczuli się zmotywowani do działania na rzecz szkoły, a tym samym zbierania pomysłów na realizację własnych potrzeb, na uatrakcyjnienie działalności szkoły podczas zajęć lekcyjnych i w czasie wolnym. Młodzież ma bezpośrednią możliwość wzięcia swoich spraw w swoje ręce, we współpracy z dorosłymi.

Naszym największym sukcesem jest aktywne i systematyczne uczestnictwo młodzieży w spotkaniach prezydium rady rodziców i wypracowania wspólnych działań, które przyczyniły się do zakupienia sprzętu rekreacyjnego, wykorzystywanego w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych. Na przestronnych korytarzach szkolnych pojawiły się kolorowe pufy, krzesełka i stoliki. Pomysł ten nie tylko dał młodzieży możliwość wygodnego odpoczynku, ale przede wszystkim spowodował, że uczniowie, razem odpoczywają, prowadzą dyskusje, zapominając choć na chwilę o komunikatorach elektronicznych.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Pierwszym zalążkiem dobrej praktyki było przystąpienie szkoły do programu „Szkoła Współpracy”. Udział w programie zapoczątkował ścisłą współpracę między trzema społecznościami szkolnymi – rodzicami, uczniami i nauczycielami.  Kontynuacją tych działań były konsultacje, do udziału w których zaprosiliśmy wszystkie nasze szkolne społeczności. Po debatach i konsultacjach powstał pomysł stworzenia Młodzieżowej Rady przy Prezydium Rady Rodziców. W działanie to zaangażowało się bezpośrednio 25 osób, które pracowały nad zasadami działania rady, jej celami i przyszłymi zadaniami. Każdy z wytypowanych do rady uczniów określał swoją pozycję w klasie, możliwości oddziaływania na zespół klasowy oraz integrowania i włączania rówieśników w działania, każdy też deklarował wiarygodność i rzetelność przekazywanych informacji. Konsultacje umożliwiły zaprezentowanie pomysłów na dalsze działania oraz  wymianę doświadczeń. Nasza szkoła przedstawiła dobrą praktykę w postaci Młodzieżowej Rady przy Prezydium Rady Rodziców.

Rozpoczęły się konkretne spotkania i działania na terenie szkoły. Młodzieżowa rada  prowadzi działania  na rzecz całej szkoły.

W obecnej chwili przekaz informacji odbywa się na poziomie przedstawiciel młodzieżowej rady – zespół klasowy, przedstawiciel prezydium rady rodziców – rodzice danej klasy, dyrektor szkoły – grono pedagogiczne. Wszelkie wiadomości przekazywane są również przez radiowęzeł szkolny. Na ostatnim spotkaniu młodzieżowej rady i prezydium rady rodziców postanowiono rozszerzyć metody przekazywania informacji o stronę internetową szkoły i gablotę informacyjną. Postanowiliśmy również do realizację dobrych praktyk pozyskać przyjaciół szkoły, z którymi podpisane są umowy i porozumienia o współpracy.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Do realizacji dobrej praktyki potrzebne są przede wszystkim: chęć współpracy i  zaangażowanie w życie szkoły, stawianie sobie krótkoterminowych celów i całościowe widzenie potrzeb szkoły. Działania krótkoterminowe pozwalają na szybką realizację przedsięwzięć, a tym samym dawanie satysfakcji z wykonywanej pracy. Osiąganie sukcesów w podejmowanych działaniach staję się siłą napędową do dalszej pracy: uczniowie czują się docenieni i zmotywowani. Ważny podczas realizacji dobrej praktyki jest czynnik ludzki. Właściwie dobrana grupa rodziców i dzieci daje gwarancję powodzenia działań. Nie ulega żadnej wątpliwości, że uczestnicy programu muszą poświęć wiele wolnego czasu i dać z siebie dużo zaangażowania. Muszą być bardzo pomysłowi i kreatywni, choćby w celu pozyskiwania sponsorów na działalność rady młodzieżowej. Powinni charakteryzować się otwartością, tolerancją, empatią, umiejętnością nawiązywania kontaktów, umiejętnościami zachowania zasad demokracji.

CO JESZCZE MOŻNA ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Przede wszystkim ważny jest przepływ informacji, jej rzetelność i przejrzystość. W dzisiejszym zabieganym i skierowanym na własne potrzeby społeczeństwie bardzo trudne jest pozyskanie funduszy na działalność placówek oświatowych. Transparentność naszego programu, bezpośrednia realizacja potrzeb młodzieży, jej samorządność i wsparcie ze strony rodziców, zadowolenie i satysfakcja z wykonywanych działań, jak również bezpośrednia celowość tych działań spowodowały, że uczniowie i ich rodzice bardzo chętne wspomagają budżet rady rodziców. Celem programu jest dotarcie z aktualnymi informacjami do całej społeczności szkolnej (RUN).

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Uważamy, że wszystkie zamierzone cele zostały w pełni osiągnięte. Musimy jednak być czujni i systematycznie przypominać o spotkaniach oraz pielęgnować tradycje i działania, które umożliwiają młodzieży poczucie sprawczości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Motywowanie i docenianie działalności i zaangażowania młodzieży jest gwarancją sukcesu.

DODATKOWE UWAGI.

Stwierdziliśmy, że dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła Współpracy” i wypracowaniu dobrej praktyki, nasza szkoła  cieszy się większą popularnością i zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Polepszyła się atmosfera  i integracja społeczności szkolnej, zwiększyła się umiejętność pracy w zespołach. Zauważa się zdecydowanie większą otwartość i partnerstwo na różnych płaszczyznach działalności RUN.