MŁODY AKTYWISTA 2022

Wybory do samorządu uczniowskiego przedstawicieli klas I-III pod hasłem ,,Młody Aktywista’’ w Szkole Podstawowej w Karlinie zostały przeprowadzone w celu aktywnego zaangażowania uczniów klas młodszych (I, II, III) w działalność samorządową, zgodnie z zasadami demokracji. Działanie miało na celu przyczynić się do tego, by czas pobytu w szkole był dla uczniów doświadczeniem aktywności obywatelskiej i społecznej. Ważnym celem było także zwiększenie aktywności rodziców przez zaangażowanie ich w tę kampanię oraz zachęcenie dzieci, przy wsparciu rodziców, do udziału w wyborach.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół. Dzięki niej można znacząco wpłynąć na zwiększenie kapitału społecznego przez promowanie zaangażowania obywatelskiego. W praktyce w szkole można przygotować się  do aktywności obywatelskiej na niższych poziomach edukacyjnych przez:

  • kształcenie umiejętności społecznych, takich jak umiejętności pracy zespołowej, współpracy (przygotowanie sztabu wyborczego, kampanii przedwyborczej);
  • doskonalenie umiejętności prezentowania własnych opinii przez przeprowadzanie debat;
  • doskonalenie umiejętności oceny własnych działań na rzecz swojej klasy, szkoły (opracowanie indywidualnego  programu wyborczego i realizacji jego działań);
  • praktyczne poznanie pojęć z zakresu procesów demokratycznych przez udział w obradach m.in. młodzieżowej rady miasta, rady seniorów, spotkania z władzami miasta, wycieczki do lokalnych instytucji.

Dzięki wczesnemu zaangażowaniu w działalność samorządu uczniowskiego i wyborom do jego reprezentacji, nowi uczniowie mogą od samego początku czuć się potrzebni w szkole. Dają również poznać się starszym klasom, nie są anonimowi. Rodzice dzieci nowo przybyłych do szkoły też nie czują się obco. Wsparcie i zaangażowanie rodziców na każdym etapie kształcenia jest bardzo ważne. Udział rodziców zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa. Dzięki tej praktyce uczymy nasze dzieci, jak ważny w wyborach jest ich głos i tego, że każdy głos jest ważny. Dzieci uczą się przełamywać barierę lęku, wstydu. Pokazują się z innej niż dotychczas strony. Ta praktyka może również okazać się dobrym startem w dorosłe życie. Działanie to służy również nowej aktywności, a dorosłych może zachęcić do podjęcia ważnych decyzji (np. kandydowania do władz lokalnych).

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki wyborom ,,Młodych Aktywistów’’ nasi uczniowie skutecznie zostali zachęceni i zainspirowani  do współuczestnictwa w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej. Bardzo dobrze zaprezentowali swoje umiejętności dyskusji  i namysłu nad wspólnymi szkolnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec swoich przedstawicieli, analizowania potrzeb społeczności szkolnej. Społeczność uczniowska nabyła umiejętności głosowania oraz opracowała cechy osoby, która winna ich reprezentować. Dzięki dobrej praktyce osiągnęliśmy dobrą komunikację pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Zwiększyła się aktywność uczniów na rzecz szkoły, chętniej dzielą się oni swoimi pomysłami. Systematycznie odbywają się spotkania przedstawicieli samorządu uczniowskiego z zarządem rady rodziców i dyrekcją szkoły. Zwiększyła się aktywność rodziców w szkole: zauważyli, że mogą wiele zdziałać, jeśli tylko chcą. Cieszą się, że ich dzieci mają wpływ na życie szkoły. Czują się odpowiedzialni za szkołę, do której uczęszczają ich dzieci. Mają nowe pomysły i zachęceni tą dobrą praktyką mają odwagę czynić więcej.

Włączając się w ich realizację, zgodnie z misją szkoły, w wyniku realizacji zadań umacniają wiarę we własne siły.

Największym sukcesem było scalenie wszystkich społeczności szkolnych, a opracowywane programy pracy rady pedagogicznej, rady rodziców i rady samorządu uczniowskiego są jedną całością i określają wspólne działania na dany rok szkolny. Są one poprzedzone wspólnymi spotkaniami i rozmowami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

13 marca 2014 roku została przeprowadzona debata dla uczniów klas I-VI na temat WSPÓŁPRACA W NASZEJ SZKOLE. Podczas tej debaty uczniowie odpowiadali na następujące pytania:

  • Jaka jest nasza szkoła?
  • Jak wygląda współpraca w szkole?
  • W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkolę?
  • Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły?

Podczas tej debaty zgłoszony został wniosek o włączenie reprezentantów klas I-III do rady samorządu uczniowskiego.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

W realizacji dobrej praktyki potrzebna jest wzajemna życzliwość oraz dobra komunikacja pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Nie wymaga to dużego nakładu finansowego.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

W realizację zadania można włączyć radnych młodzieżowych rad miejskich, rad seniorów, rad miejskich – w celu podzielenia się ich doświadczeniami w działalności samorządowej.  W kolejnych latach włączymy do realizacji władze samorządowe, obecność włodarzy miasta czy gminy wpływa motywującą na uczniów. Wiedzą, że ich zaangażowanie może przynieść korzyści dla całej społeczności szkolnej. Natomiast dorosłym pokazuje potrzeby i pomysły młodego pokolenia.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Wszystkie założenia udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.