KLUB AKTYWNYCH RODZICÓW

Z inicjatywy rodziców powołano w Gminnym Przedszkolu w Zblewie „Klub Aktywnych Rodziców”. Jest to wyjątkowa forma współdziałania rodziców oraz nauczycieli na rzecz naszych wychowanków. Założony przez rodziców (we współpracy z nauczycielami) klub ma za zadanie włączenie rodziców w realizację programu edukacyjnego i wychowawczego przedszkola i zaangażowanie ich przede wszystkim w pracę na rzecz własnego dziecka, a następnie całej placówki. Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie się rodziców w życie przedszkola przez współpracę głównych podmiotów edukacji (dziecka, nauczyciela, rodziców). Współpraca polega na współdziałaniu z innymi. Jej prawidłowy przebieg zależy od wszystkich biorących w niej udział. Jest to szczególnie ważne, gdyż wynikiem dobrej i wartościowej współpracy rodziców z przedszkolem jest prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postaw, zachowań, systemów wartości.

Rodzice w przedszkolu – ich chęci i działania są miarą zainteresowania dzieckiem i przedszkolem, zaś inicjowanie przez nauczycieli i dyrektora ich bytności w placówce – wyrazem jej otwarcia na „ingerencję z zewnątrz” oraz gotowości do dzielenia się władzą.

Integracja działań rodziców i przedszkola to ogromna korzyść dla dzieci, które mają możliwość widzenia w przedszkolu własnych rodziców w znaczącej, odpowiedzialnej roli, co pomaga konstruować pozytywny obraz własnej osoby i rodzicom, i dzieciom. Rodzice są tymi, którzy stwarzają poczucie ciągłości i oparcia dziecku zmieniającemu środowisko wychowawcze (dom – przedszkole – szkoła).

Do „Klubu Aktywnych Rodziców” należą osoby chętne, które zgłaszają się do nauczycieli w dowolnym momencie roku szkolnego. Dzięki tej formie współpracy budujemy wzajemną nić porozumienia. Nauczyciele wraz z rodzicami wzajemnie uczą się dostrzegać potrzeby dzieci oraz własne. Budują wzajemne relacje oparte na zrozumieniu i szacunku. Dla rodziców są to „warsztaty” pomagające zrozumieć dzieci oraz lepiej kierować ich rozwojem. Dla nauczycieli czas ten owocuje lepszym zrozumieniem potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. Najważniejszymi odbiorcami pozostają dzieci. Czas spędzony na zajęciach razem z  rodzicami jest dla nich bezcenny.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

„Klub Aktywnych Rodziców” może działać w każdym przedszkolu i szkole podstawowej. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o dobór osób biorących udział w tym działaniu. Do klubu mogą należeć zarówno rodzice, jak i nauczyciele.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki podjętym przez rodziców i nauczycieli działaniom udało się poszerzyć współpracę z rodzicami, ale również nawiązać między nimi, dziećmi i pracownikami placówki niebywałą więź, która widoczna jest w dalszym funkcjonowaniu całego środowiska przedszkolnego. Uśmiech dzieci i duma w ich oczach rekompensują cały trud włożony w przygotowanie każdego z działań. Dzieci, widząc zaangażowanie rodziców, otrzymują od nich wspaniałą lekcję współpracy i wytrwałości w dążeniu do celu. Rodzice chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami, poruszają tematy, które ich interesują. Efekty wspólnych działań są analizowane na spotkaniach członków klubu z nauczycielami. Warto było podjąć tę formę współpracy z rodzicami, ponieważ stali się oni współtwórcami przedszkola, to znaczy:

 1. Współpracują i współdziałają z przedszkolem, wzbogacają jego ofertę edukacyjną.
 2. Dają dzieciom pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.
 3. Troszczą się o jakość i atrakcyjność edukacji swoich dzieci.

Co udało się poprawić, jakie problemy rozwiązać?

 1. Atmosfera w przedszkolu jest przyjazna dzieciom i rodzicom.
 2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Rodzina otrzymuje wsparcie na terenie przedszkola i poza nim.
 4. Rodzice aktywnie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, uroczystościach, imprezach przedszkolnych oraz warsztatach i szkoleniach.
 5. Pojawia się wiele nowych pomysłów na dalszą współpracę.
 6. Udział w projekcie „Klub Aktywnych Rodziców” dla jednych jest odskocznią od codziennych obowiązków, dla innych sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego swoich dzieci, dla jeszcze innych stał się miejscem wsparcia czy nawiązania nowych przyjaźni.
 7. Realizacja projektu przyczyniła się do zintegrowania środowiska skupionego wokół przedszkola.

Za największy sukces uważamy ogromne zaangażowanie rodziców w realizację naszej dobrej praktyki.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Pomysł powołania „Klubu Aktywnych Rodziców” zrodził się w lutym 2014 roku podczas debaty z udziałem rodziców i nauczycieli, poświęconej współpracy przedszkola z rodzicami.

0 (30)
0 (31)Debata rodziców i nauczycieli w przedszkolu

Projekt skierowany jest do dzieci i ich rodziców, którzy oprócz obowiązków wychowawczych, pracy zawodowej i czynności domowych, pragną spędzić wolny czas w sposób ciekawy i kreatywny. Chętni rodzice zostali zaproszeni na zebranie organizacyjne, podczas którego omówiono zasady działania oraz wybrano spośród obecnych rodziców prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Członkom zarządu przydzielono odpowiednie zadania. Nauczyciele wspólnie w rodzicami opracowali „Przedszkolny program aktywnej współpracy”, w którym szczegółowo opisano cele, metody, formy współpracy oraz harmonogram działań klubu na lata 2014–16.

Działania „Klubu Aktywnych Rodziców”:

 1. Charytatywny kiermasz wielkanocny na rzecz rodziny potrzebującej.
0 (32)

Licytacja prac plastycznych „Wielkanocny zajączek”

0 (33)

„Królewna Przyroda” – przedstawienie w wykonaniu dzieci.

 1. Bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny, połączony z licytacją prac konkursowych wykonanych przez dzieci i ich rodziców „Stroik świąteczny”
0 (83)
0 (34)
 1. Przedstawienie „Czerwony Kapturek” z okazji Dnia Dziecka oraz świąteczne „Jasełka” w wykonaniu rodziców i dzieci.
0 (35)

Rodzice w przedstawieniu  „Czerwony Kapturek”

0 (36)

„Jasełka” w wykonaniu rodziców i dzieci.

 1. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w warsztatach ceramicznych, które odbywają się raz w miesiącu.
0 (37)

Uczestnicy warsztatów ceramicznych

 1. Warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców pod kierunkiem nauczycieli przedszkola. Podczas warsztatów dzieci (wspólnie z rodzicami) wykonały stroiki i ozdoby świąteczne, które były licytowane i sprzedawane podczas kiermaszów świątecznych.
0 (38)
0 (39)

Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.

 1. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w warsztatach logopedycznych oraz w warsztatach metodą W. Sherborne, zacieśniających więzi między rodzicem a dzieckiem.
0 (40)
0 (41)

Rodzice podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. Członkowie klubu zapoznają dzieci ze swoimi pasjami i zawodami, które wykonują na co dzień. Dzieci zostały zaproszone do zakładów pracy swoich rodziców, by poznać zawód strażaka, leśnika czy płatnerza.
0 (84)

Dzieci z wizytą w kuźni J. Matery.

0 (42)

Spotkanie z leśnikiem.

 1. Rodzic wykonujący zawód ratownika medycznego przeprowadził warsztaty dla dzieci z udziałem karetki pogotowia.
0 (43)

Dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy.

0 (44)

Uczestnicy warsztatów wraz z ratownikami medycznymi.

 1. Rodzice zorganizowali dla rodzin naszych wychowanków podchody z psami.
 1. W przedszkolu odbył się „Andrzejkowy wieczór czytania bajek” połączony z zabawą andrzejkową i wróżbami dla dzieci i ich rodziców.
0 (45)
0 (46)
 1. Rodzice aktywnie uczestniczyli w konkursach plastycznych: „Dobre rady na odpady”, „Zielone portrety”, „Wielkanocny zajączek” czy „Świąteczny stroik”, zorganizowanych przez nauczycielki w przedszkolu.
 1. Rodzice wraz z dziećmi i nauczycielkami uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych, które odbyły się w leśniczówce i ośrodku wypoczynkowym.
0 (47)

Ognisko zorganizowane dla rodziców i dzieci.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Zabawa dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Rodzica w ośrodku wypoczynkowym „Twardy Dół”.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

 1. Trochę wolnego czasu.
 2. Aktywni rodzice, którzy nie boją się nowych wyzwań, chcą się wspólnie spotykać, realizować ciekawe działania, wspólnie się bawić, rozwijać i uczyć.
 3. Dobra organizacja – przepływ informacji (e-maile, sms-y, gazetka dla rodziców, tablica ogłoszeń), koordynator projektu.
 4. Współpraca rodziców z przedszkolem.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

 1. Aby pokonać strach i obawy dziecka przed pójściem do przedszkola, w miesiącach sierpień – wrzesień, w ramach „Klubu Aktywnych Rodziców”, warto zorganizować w przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla dzieci z udziałem rodziców. Dla rodziców będzie to cenne doświadczenie, dające obraz tego, jak dziecko spędza czas w przedszkolu oraz możliwość poznania się z nauczycielkami prowadzącymi grupy.
 2. Do realizacji przedsięwzięć warto zapraszać nie tylko rodziców i rodziny dzieci uczęszczających do przedszkola, ale również absolwentów przedszkola i przedstawicieli lokalnej społeczności.
 3. W zamyśle jest angażowanie rodziców dzieci co roku przyjmowanych do przedszkola. Klub będzie istniał, a wśród rodziców będzie rotacja.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Do tej pory w organizacji „Klubu Aktywnych Rodziców” nie zauważyliśmy popełnionych błędów. W przyszłości rozważamy większą promocję naszej dobrej praktyki w środowisku lokalnym w celu pozyskiwania środków finansowych na działania klubu.

DODATKOWE UWAGI.

Projekt jest systematycznie monitorowany i poddawany ewaluacji. Podstawowymi metodami i technikami ewaluacji są rozmowy, wywiady, ankiety dla rodziców i nauczycieli. Zebrane informacje dotyczące osiągniętych i przewidywanych wyników podlegają analizie i ocenie. Następnie przedstawiane są w postaci wniosków na posiedzeniach rady pedagogicznej i spotkaniach rady rodziców.