„JESIENNY BAL” – TWORZENIE „KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA”

Przeprowadzając ewaluację wewnętrzną dotyczącą pierwszego wymagania określonego w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym – „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci” – opracowano wniosek końcowy, który zakładał modyfikację „Koncepcji pracy przedszkola na lata 2014–2017” oraz udział rodziców w jej tworzeniu. Przeprowadzono wywiady wśród wszystkich rodziców: 80% badanych respondentów wypowiedziało się za chęcią i czynnym udziałem w tworzeniu koncepcji. Również wszyscy nauczyciele (14 osób) zauważyli potrzebę modyfikacji koncepcji i włączenie rodziców w jej tworzenie.

Zadaniem nauczycieli było włączenie rodziców do opracowania modyfikacji  „Koncepcji pracy przedszkola” oraz zaproponowanie im ciekawej formy spotkania. Podczas spotkania rady rodziców  i rady pedagogicznej, w którym brali udział, metodą „Word cafe” opracowano „Model wychowanka”. Na podstawie tego modelu wspólnie określono dziewięć  głównych obszarów wizji koncepcji pracy przedszkola. Ustalono również zasady włączenia rodziców w wybór priorytetów, które będą podstawą nowej koncepcji. Nauczyciele zaproponowali zorganizowanie „Jesiennego balu”, podczas którego rodzice będą mogli wyrazić swoje zdanie dotyczące koncepcji, a jednocześnie spędzić ciekawie czas ze swoimi dziećmi i z ich nauczycielami.

„Jesienny bal” zorganizowano w dwóch salach przedszkolnych. Rodzice przygotowali poczęstunek, natomiast nauczycielki zajęły się przygotowaniem sal i organizacją zabaw. Rozwieszono dziewięć plansz zawierających opracowane priorytety oraz rozdano wszystkim rodzicom naklejki. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny o jesieni, po czym wszyscy wzięli udział w zabawach tanecznych, muzycznych, plastycznych i ruchowych, prowadzonych przez nauczycieli i rodziców. Rodzice, dokonując wyboru najważniejszych według nich priorytetów, zaznaczali swój głos na odpowiedniej planszy. W czasie trwania balu wszyscy rodzice mieli szansę wybrać cztery najważniejsze obszary z przygotowanych dziewięciu i w ten sposób określilć, jakie priorytety powinny znaleźć się w wizji nowej „Koncepcji pracy przedszkola”. Rodzice mogli ocenić spotkanie na planszy „Jak się dzisiaj bawiliśmy?”, przyklejając wizerunki wybranej przez siebie buźki: wesołej, smutnej lub obojętnej.

Wyniki głosowania opracowały nauczycielka i jedna z mam, a następnie przedstawiły je radzie rodziców i radzie pedagogicznej.

Rada rodziców zaproponowała też przedstawienie „Koncepcji pracy przedszkola” w formie graficznej, która bardziej przemawia i zachęca dorosłych do zapoznania się z nią. Postanowiono również zaangażować dzieci, aby to one wybrały najciekawszy rysunek.  Rodzice swoje pomysły wrzucali do skrzynki. Najczęściej proponowane rysunki to lokomotywa, samolot, autobus, rakieta i postacie Jacka i Agatki, które są logiem przedszkola. Nauczycielki zorganizowały zajęcia z dziećmi, rozmawiały o celu i potrzebie wyboru rysunku, który najbardziej im się podoba. 75% dzieci wybrało postacie Jacka i Agatki i w ten sposób przedstawieniem graficznym nowej „Koncepcji pracy przedszkola” zostali Jacek i Agatka.

Działanie „Jesienny bal” miało na celu integrację środowiska przedszkolnego, ale przede wszystkim czynny udział wszystkich rodziców w modyfikacji „Koncepcji pracy przedszkola”. Udział 157 rodziców (na 175 dzieci w przedszkolu) pozwolił wywnioskować, że rodzice bardzo chcą uczestniczyć w życiu przedszkola, nie tylko jako odbiorcy, ale również jako współpartnerzy, którzy mają wpływ na opracowanie ważnych dokumentów przedszkolnych dotyczących ich dzieci. „Koncepcja pracy przedszkola” nie może być  tworzona jedynie przez radę pedagogiczną, lecz powinna być współtworzona z rodzicami, którzy wskażą kierunki pracy z dziećmi oraz przedstawia swoje oczekiwania dotyczące wychowania, opieki i kształcenia dzieci. Bal został poprzedzony pracą spotkania rady rodziców i rady pedagogicznej, pod kierunkiem zespołu uczestniczącego w projekcie. Wspólnie opracowano „Model wychowanka” i priorytety oraz zaplanowano  organizację balu, jak również przeprowadzono konsultacje dotyczące graficznego opracowania  koncepcji.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2013 r. ukazało się „rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego” (poz. 560). Ważną jego częścią jest obszerny załącznik, zawierający wymagania, które spełniać muszą przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Zrezygnowano z obszarów i wprowadzono dwanaście wymagań. Pierwsze z nich brzmi: „Przedszkole, szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”, więc posiadanie koncepcji pracy placówki stało się obligatoryjne. Nie ma już dylematu mieć czy nie mieć koncepcji, gdyż przepisy prawa rozstrzygają tę sprawę. Otwierają natomiast inne problemy, które wiążą się z jej postrzeganiem, opracowywaniem zatwierdzaniem, modyfikowaniem, podawaniem do wiadomości. Posiadanie koncepcji pracy jest jednym z warunków skuteczności działania placówki. Wiąże się to z myśleniem o przyszłości działania, pracy, gospodarowania zasobami, równomiernym rozłożeniem zadań na osi czasu, a co najważniejsze – pozwala całościowo spojrzeć na przedszkole, szkołę czy placówkę. Koncepcja pracy pomaga w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności, powinna więc być tworzona, opracowana i napisana przez przedstawicieli poszczególnych grup społeczności przedszkolnej czy szkolnej, przy współ-udziale wszystkich zainteresowanych.

W społeczności przedszkolnej, gdzie główny nacisk kładzie się na wychowanie, opiekę i kształcenie przez zabawę, najodpowiedniejsze wydało nam się połączenie koncepcji nauczycieli, rodziców i dzieci i dalsza wspólna praca. Ustalanie najważniejszych kwestii (misji, wizji pracy, wizji absolwenta, priorytetów dydaktycznych) odbyło się w gronie nauczycieli i rodziców, a wybranie szaty graficznej dokumentu powierzono dzieciom. Chcąc zainteresować i zachęcić do współpracy wszystkich rodziców, a jednocześnie chcąc urozmaicić pracę, nauczycielki przedszkola zaproponowały wspólną zabawę całej naszej społeczności, a że czas był jesienny, zabawę nazwano „Jesienny bal – tworzenie Koncepcji pracy przedszkola”. I dzięki temu w tę pracę włączono wszystkich rodziców i nauczycieli oraz wszystkie dzieci

Nasz przykład tworzenia „Koncepcji pracy przedszkola” może być stosowany nie tylko w przedszkolach, może być też realizowany w różnych rodzajach placówek oświatowych. Zorganizowanie wspólnej zabawy w przedszkolu czy szkole jest okazją do głębszej integracji środowisk, a jednocześnie jest okazją do tworzenia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania placówki w ciekawy, nieformalny i niekonwencjonalny sposób. Przede wszystkim zaś, zgodnie z porzekadłem „nic o nas bez nas”, łączy różne środowiska szkolne przy jednym, bardzo ważnym przedsięwzięciu, dotyczącym wszystkich.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

W naszym przedszkolu dotychczasowa współpraca z rodzicami była bardzo dobra, jednak nauczycielki często zaznaczały, że jest oparta przede wszystkim na odbiorze przez rodziców tego, co oferuje przedszkole. Rodzice angażowali się w organizację różnorodnych przedsięwzięć, spotkań, uroczystości, ale nie przejawiali chęci czy też zainteresowania tworzeniem dokumentów funkcjonowania przedszkola. Wszelkie akty prawne tworzone były przy współpracy rady rodziców, następnie przedstawiane wszystkim rodzicom na zebraniu ogólnym, zatwierdzane i odkładane jako zrealizowane. Dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła Współpracy” przedstawiciele rodziców uświadomili sobie, jak ważny jest głos wszystkich w prawidłowej pracy i funkcjonowaniu przedszkola. Rodzice poznali też metody angażowania i zachęcania do współpracy wszystkich członków społeczności.

Dzięki wdrożeniu wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest tworzenie „Koncepcji pracy przedszkola”, udało nam się zaangażować 157 rodziców (na 175 dzieci uczęszczających do przedszkola), którzy czynnie przyczynili się do stworzenia ważnego dokumentu funkcjo-nowania naszej placówki. To nasz największy sukces w dotychczasowej pracy, a rodzice stali się teraz nie tylko odbiorcami naszej oferty, ale również włączają się aktywniej w tworzenie wspólnych przedsięwzięć.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Wdrożenie dobrej praktyki poprzedziły działania zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, a wnioski końcowe raportu ewaluacyjnego stały się pretekstem do przeprowadzenia wspólnego działania z rodzicami.

  1. Spotkanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej z zespołem uczestniczącym w projekcie „Szkoła Współpracy” oraz zespołem ds. modyfikacji koncepcji pracy przedszkola celem zapoznania z wnioskami końcowymi raportu ewaluacyjnego.
  2. Zorganizowanie rady pedagogicznej z udziałem nauczycieli i rady rodziców – opracowanie dziewięciu obszarów wizji pracy przedszkola, modelu wychowanka, priorytetów pracy na następne lata oraz sposobu przeprowadzenia działania i zaangażowania wszystkich rodziców.
  3. Opracowanie i przygotowanie przez nauczycieli i rodziców przedsięwzięcia „Jesienny bal – tworzenie Koncepcji pracy przedszkola”; przygotowanie programu artystycznego, sali balowej, opracowanie zabaw muzycznych, plastycznych i ruchowych, przygotowanie plansz z proponowanymii obszarami działań, opracowanie zasad wyboru przez rodziców najważniejszych priorytetów.
  4. Przeprowadzenie balu – wprowadzenie rodziców w temat zabawy i przedstawienie celu spotkania; wspólne zabawy, integracja rodziców.
  5. Opracowanie przez zespół projektu „Szkoła Współpracy” wyników głosowania rodziców, przedstawienie na spotkaniu rady pedagogicznej i rady rodziców; realizacja wniosku rodziców dotyczącego przedstawienia koncepcji pracy przedszkola w formie graficznej i włączenie dzieci w wybór tejże formy.
  6. Zebranie sugestii rodziców (przez skrzynkę), dotyczących szaty graficznej przygodo-wywanej koncepcji; wybór najczęściej zgłaszanych propozycji.
  7. Zorganizowanie zajęć z dziećmi w celu wybrania szaty graficznej „Koncepcji pracy przedszkola”; przedstawienie dzieciom rysunków, głosowanie dzieci.
  8. Opracowanie przez zespół ds. modyfikacji „Koncepcji pracy przedszkola” wyników głosowania rodziców i dzieci; przedstawienie koncepcji radzie pedagogicznej i radzie rodziców.
  9. Przygotowanie szaty graficznej nowej „Koncepcji pracy przedszkola”;
  10. Uchwalenie „Koncepcji pracy na lata 2014 – 2017” zaakceptowanej przez nauczycieli i rodziców.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Podczas organizowania „Jesiennego balu – tworzenia Koncepcji pracy przedszkola” najważniejszą potrzebą było zaangażowanie i zespolenie pracy trzech zespołów – zespołu uczestniczącego w projekcie „Szkoła Współpracy”, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej i zespołu ds. modyfikacji Koncepcji pracy przedszkola. Kolejną potrzebą było włączenie do realizacji działania rodziców i pozostałych nauczycieli. Całość działania przeprowadzono w ciągu miesiąca i zrealizowano w tym czasie wszystkie założone cele. Kwestie finansowe dotyczyły zakupu napojów i poczęstunku dla uczestników zabawy,. Do działania włączono wszystkich pracowników przedszkola, rodziców i dzieci.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Tworzenie „Koncepcji pracy przedszkola” to wewnętrzne działanie społeczności placówki. Planując kolejne modyfikacje koncepcji, rada rodziców i rada pedagogiczna będą czerpać z doświadczeń przeprowadzonego działania, wykorzystywać przygotowane ankiety, metody, zasady i formy.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Uważamy, że podjęte przez nas działanie udało się w stu procentach! Istnieje niewielka grupa rodziców (11%) którzy nie uczestniczyli w przedsięwzięciu z powodu absencji ich dzieci. Dla uzyskania 100% udziału rodziców w tworzeniu koncepcji można zaplanować głosowanie drogą elektroniczną.

DODATKOWE UWAGI.