„GRUPA WSPÓŁPRACY”

„Grupa Współpracy” składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk szkolnych – rodziców, uczniów i nauczycieli (RUN). Każda grupa ma czterech przedstawicieli, wybieranych w ramach swoich środowisk, zgodnie z zapisami w swoim regulaminie. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie. Grupa ma służyć jako organ rozwiązujący problemy, zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich trzech środowisk, a swoje stanowisko wyraża głównie w formie opinii. Uchwały podjęte przez grupę przekazywane są  dyrektorowi szkoły. Działanie ma na celu zbliżenie trzech środowisk szkolnych i wypracowanie zasad współpracy między nimi. Jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich trzech grup szkolnych (RUN). Wszystkie one w ankietach z roku szkolnego 2013/14 wskazały, że brak właściwej komunikacji między poszczególnymi grupami może powodować konflikty w szkole. Postanowiono to zmienić, tworząc właśnie „Grupę Współpracy”.

Grupa działa w trzech obszarach: organizacja pracy szkoły, dydaktyka i wychowanie oraz przestrzeń szkoły. Działania „Grupy Współpracy” opierają się na dwóch dokumentach: „Szkolny program aktywnej współpracy” (SPAW) oraz „Regulamin Grupy Współpracy”. Spotkania odbywają się systematycznie, a ich terminy ustalane są z wyprzedzeniem. Każde spotkanie poprzedzone jest debatami w każdym z trzech środowisk, organizowanymi przez członków poszczególnych grup. Działania są poddawane ewaluacji dwa razy w roku.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Praktyka może być realizowana w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad-gimnazjalnych, niezależnie od ich wielkości. Jest skierowana do wszystkich szkół, w których rozpoznano problemy ze współpracą na linii nauczyciele – rodzice – dzieci (np. małe zaangażowanie członków którejś z grup w życie szkoły, brak forum wymiany pomysłów, brak korelacji działań).

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Nasze osiągnięcia:

 1. Poprawa komunikacji oraz porozumienia i współpracy między rodzicami, uczniami i nauczycielami.
 2. We wzajemnych kontaktach między poszczególnymi grupami obowiązują zasady komunikacji, opracowane w „Szkolnym programie aktywnej współpracy”.
 3. Decyzje i działania są na każdym etapie konsultowane, opiniowane i ewaluowane przez wszystkie grupy.
 4. Opracowano plan systematycznych warsztatów z profesjonalnymi trenerami, które mają uczyć nas pracy w grupie oraz komunikowania się między sobą. Zajęcia mają być prowadzone dla klas III i IV w ramach godzin świetlicowych raz w miesiącu, zaczną się po feriach zimowych.
 5. Stworzyliśmy „Interdyscyplinarne Koła Przedmiotowe” –  powstały w odpowiedzi na zainteresowania uczniów, wskazane w ankiecie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/14. Program koła tworzą wspólnie dzieci, rodzice i nauczyciele.
 6. Poprawa wyglądu stołówki szkolnej, zmiana jadłospisu.
 7. Zaangażowanie rodziców, uczniów i nauczycieli w organizację szkolnych wydarzeń, w tym dyskotek.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia.
 9. Zakupiono nowe stojaki na rowery.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Działanie zaplanowano podczas wiosennych warsztatów „Szkoły Współpracy”. Wtedy to nakreśliliśmy ogólny plan działania. Po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i aprobaty rady rodziców i samorządu uczniowskiego, „Grupa Współpracy” rozpoczęła działalność. Podczas pierwszych spotkań w kwietniu 2014 r. powstał regulamin grupy, plan działania i agenda. Ustalono częstotliwość spotkań. Powstała „grupa mailowa”. Ustalono, w jaki sposób przed-stawiciele grup przedstawiają efekty pracy (rodzice podczas spotkań rady rodziców, nauczyciele na radach pedagogicznych, uczniowie podczas spotkań samorządu uczniowskiego i w specjalnych audycjach nadawanych przez radiowęzeł). Z każdego spotkania sporządzany jest protokół.

 1. Jako jeden z ważniejszych problemów uczniowie zdiagnozowali wygląd stołówki szkolnej, którą uznali za nieprzyjazną. Na spotkaniu „Grupy Współpracy” problem ten został przedyskutowany. Przyznaliśmy rację uczniom i opracowaliśmy plan poprawy warunków w stołówce. Z funduszy szkoły i rady rodziców kupiliśmy duże ramy – umieszczone tam zdjęcia były efektem konkursu przeprowadzonego wśród wszystkich uczniów na najlepsze fotografie potraw. Zdjęcia będą zmieniane cyklicznie. Startuje właśnie kolejny konkurs, tym razem na dekorację okien w klasach. Oba konkursy zostały zorganizowane przez „Grupę współpracy”.

„Grupa współpracy” planuje kolejne działania, poprawiające wygląd stołówki szkolnej. Dzieci zaproponowały też zmiany w jadłospisie. Przeprowadziły ankietę wśród uczniów klas I-VI i jej wyniki przedstawiły podczas spotkania grupy. Pamiętaliśmy, że jako szkoła promująca zdrowie i ściśle współpracująca z Instytutem Żywności i Żywienia, mieliśmy dość ograniczone pole manewru. Dzieci skupiły się więc na poprawie prezentacji dań, różnorodności (pojawiła się np. „zupa Shreka” jako alternatywa dla tradycyjnej zupy brokułowej), wskazały też swoje ulubione dania – i te mają pojawiać się częściej.

W ramach ewaluacji działań uczniowie przeprowadzili kolejną ankietę, a ich koledzy i koleżanki wskazali znaczącą poprawę zarówno w wyglądzie stołówki, jak i w jadłospisie.

 1. Do tej pory większość dyskotek i imprez szkolnych organizowanych było przez wycho-wawców klas i reprezentacje samorządu uczniowskiego. Brak zaangażowania rodziców zdiagnozowaliśmy jako kolejny problem. Zmieniło się to w tym roku szkolnym. Dzięki wsparciu rady rodziców zostało zakupione oświetlenie dyskotekowe oraz różnego rodzaju akcesoria, które mogą być używane podczas wszystkich imprez szkolnych. Rodzice zgłaszają się także do opieki nad dziećmi w czasie dyskotek i imprez szkolnych.
 2. Nasza szkoła kładzie duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia. Większość uczniów i część nauczycieli przyjeżdża do szkoły na rowerach. Z związku z tym jest duże zapotrzebowanie na stojaki. Dzięki działaniu „Grupy Współpracy” i rady rodziców zakupiono więc nowe stojaki.
 3. „Grupa Współpracy” uznała, że warto jeszcze większy nacisk położyć na promowanie wśród uczniów koleżeńskości i umiejętności pracy w grupach. Opracowano plan systematycznych warsztatów z profesjonalnymi trenerami, które mają uczyć nas pracy w grupie oraz komunikowania się między sobą. Zajęcia, prowadzone dla klas III i IV w ramach godzin świetlicowych raz w miesiącu, zaczną się po feriach zimowych.
 4. Stworzyliśmy „Interdyscyplinarne Koła Przedmiotowe” – powstały w odpowiedzi na zainteresowania uczniów, wskazane w ankiecie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/14. Okazało się, że brakuje zajęć związanych ze sztuką, które wykraczałyby poza zagadnienia z lekcji plastyki i łączyłyby w sobie wykłady, dyskusje i projekty. Na podstawie opinii uczniów i rodziców do programu dodano tematy z zakresu filmu i fotografii. Koło interdyscyplinarne ma za zadanie łączenie i integrowanie trzech środowisk szkolnych (RUN) tak, aby przez wspólną pracę nauka stała się zarówno przyjemna, jak i angażująca. Koło jest otwarte także dla osób z zewnątrz (rodziny uczniów). Program koła zawiera w sobie elementy wielu przedmiotów, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej – dlatego nad jego realizacją pracuje wspólnie kilku nauczycieli. Program tworzą wspólnie dzieci, rodzice i nauczyciele.
 5. Pamiętając o wniosku z debat i warsztatów, w których braliśmy udział, iż „Komunikacja sprzyja porozumieniu i współpracy”, udało nam się:
  • Uruchomić grupę mailingową, dzięki której zgłaszanie pomysłu, ustalenie koncepcji realizacyjnych itd. stało się dużo sprawniejsze. Wszyscy członkowie mają równe uprawnienia.
  • Naszym dużym sukcesem jest także to, że w znaczącym stopniu udało nam się poprawić komunikację między grupami. Dzieci (co wskazały podczas grudniowej ewaluacji) czują, że są słyszane, ich głos jest ważny, a pomysły realizowane. Rodzice i nauczyciele zaczęli działać wspólnie i coraz lepiej rozumieją wartość wzajemnej współpracy, otwartości i wychodzenia sobie naprzeciw. Pomysły realizujemy wspólnie, wspólnie też rozwiązujemy konflikty.
  • We wzajemnych kontaktach między poszczególnymi grupami obowiązują zasady komunikacji, opracowane w „Szkolnym programie aktywnej współpracy”. Na jego podstawie powstał plakat, na którym umieszczono najważniejsze hasła („Co wspiera dobrą komunikację, a czego należy unikać?”) Plakat wisi w pokoju nauczycielskim i na tablicy rady rodziców oraz na tablicy samorządu uczniowskiego (w wersji dostosowanej do języka uczniów).

Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że wszystkie wyżej wymienione decyzje i działania są na każdym etapie konsultowane, opiniowane i ewaluowane przez wszystkie grupy.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Każda inicjatywa wymaga zgody dyrektora szkoły. Jeśli potrzebne są środki finansowe, „Grupa współpracy” zgłasza się do rady rodziców i dyrekcji. Każdy projekt i pomysł zatwierdzane są przez grupę, ale ich realizację grupa może zlecić innym rodzicom, nauczycielom i uczniom. Większość działań grupy realizowana jest po zajęciach lekcyjnych w czasie wolnym (spotkania odbywają się co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych, zazwyczaj w dniu spotkań nauczycieli z rodzicami).

To, co najbardziej potrzebne do realizacji tej praktyki jest jednak niewymierne: aktywność oraz chęć współpracy i zmiany na lepsze.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Chcemy wdrożyć kolejne działania, które zostały wymieniowe w ankietach. Nasze cele na najbliższy czas to rozpoczęcie „warsztatów koleżeńskości”, zakup większej ilości ławek na korytarze szkolne, pozyskanie funduszy na kolejne tablice interaktywne.

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego przeprowadzone zostaną eksperymentalne konsultacje sposobów wdrażania programów nauczania (na razie w obszarze dwóch przedmiotów, a jeśli się powiodą, w przyszłym roku zostaną rozszerzone o kolejne przedmioty). W konsultacjach tych udział mają brać wszyscy nauczyciele danego przedmiotu oraz przedstawiciele rodziców i uczniów.

Na spotkaniach grupy pojawia się coraz więcej osób, które mogą nam pomóc w realizacji  działań (w zależności od rodzaju działania, np. ajent stołówki i sklepiku szkolnego, konserwator, przedstawiciel Instytutu Żywności i Żywienia). Chcemy ten zwyczaj kontynuować i w miarę możliwości rozwijać.

Działania „Grupy Współpracy” są bardzo popularne wśród uczniów. Nie tylko przedstawiciele uczniów działający w grupie, ale też reszta społeczności uczniowskiej czynnie angażuje się w działalność grupy, przedstawiając pomysły i opiniując ich realizację. Chcemy, żeby za przykładem uczniów podążyli rodzice i nauczyciele.

Chcemy też w najbliższym czasie zorganizować punkt informacji (np. tablicę informacyjną), który opisywałby aktualne działania grupy, zaplanowane akcje oraz byłby miejscem zgłaszania sugestii i uwag (skrzynka korespondencji).

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Doświadczenia zdobyte podczas bieżącego roku szkolnego zmusiły nas do wprowadzenia kilku zmian w regulaminie grupy, zatwierdzonym na wiosnę 2014 roku (sposób i termin przeprowadzania wyboru członków grupy).

Chcemy usprawnić drogę realizacji działań – zdarza się, że działanie zostaje zaplanowane i zorganizowane bardzo szybko, ale jego realizacja wydłuża się z powodów formalnych.