FESTYN EDUKACYJNO-REKREACYJNY „ZIELONO MI”

Festyn odbył się 1 czerwca 2014 roku. Zaproszeni zostali wszyscy uczniowie, ich rodzice i mieszkańcy gminy. Włączone zostały organizacje i instytucje z terenu gminy. Działania polegały na przygotowaniu: przedstawienia „Nasza Ziemia piękna jest – Pogotowie ekologiczne”, prezentacji edukacyjnej dla dorosłych „Negatywne skutki działania substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze, związane z rozwojem rolnictwa”, prezentacji multimedialnej „Dzikie wysypiska w naszej gminie”, spotkania z leśniczym w celu kształtowania postaw proekologicznych. Przygotowano także stoisko z lokalnymi produktami spożywczymi, charakterystycznymi dla okolicy Klonowej. Rozpowszechniano ulotki  informacyjnej o szkodli-wości wypalania traw, przeprowadzono, „Potyczki rodzinne” – promujące aktywne i zdrowe formy wypoczynku dla całych rodzin. Występowały zespoły muzyczne. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy oraz ratownicy medyczni. Pod ich okiem dzieci i dorośli ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy. Współpraca z tymi instytucjami była owocna.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka jest skierowana do wszystkich typów szkół. Nawet w małej szkole należy mówić i działać na rzecz ekologii, współpracować z organizacjami działającymi na terenie gminy czy miasta. Szkoła jest odpowiednim miejscem integracji mieszkańców, instytucji i organizacji działających na danym terenie.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Festyn okazał się bardzo dobrym pomysłem na poznawanie i współdziałanie różnych instytucji działających na terenie gminy. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców gminy, mogliśmy wspólnie cieszyć się z mile i pożytecznie spędzonego czasu. Cała społeczność integrowała się, nauczyła się dbać o środowisko i zapobiegać zagrożeniom. Działanie miało na celu podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród wszystkich mieszkańców, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zaprzestanie wypalania traw, wylewania fekaliów na pola, wyeliminowania dzikich wysypisk śmieci.

Osiągnęliśmy bardzo dobrą współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy, takimi jak Ochotnicza Straż Pożarna, samorząd gminy, parafia rzymsko-katolicka, Koło Gospodyń Wiejskich, leśnictwo, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa, Gminny Ośrodek Kultury.

Ważne było zapewnienie bezpieczeństwa przez członków OSP na terenie i wokół szkoły oraz opieki medycznej na imprezie. Dzięki współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich zostało przygotowane stoisko z lokalnymi produktami spożywczymi, charakterystycznymi dla okolicy Klonowej, miało to na celu promocję ekologicznej, zdrowej żywności.

Ratownicy medyczni doskonalili wśród uczniów i dorosłych umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Odbyło się spotkanie z leśniczym w celu kształtowania postaw proekologicznych. Udało się zwiększyć świadomość uczniów i mieszkańców na temat zagrożeń dla środowiska, uwrażliwić na zaśmiecanie rowów i lasów, zachęcić do dbania o własne obejście, posesję. W wyniku realizacji zadania wzrósł poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świado-mości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpo-wiedzialności za środowisko u uczniów.

Dzięki współpracy z GOK mogliśmy podziwiać talenty muzyczne naszych uczniów i absol-wentów. Cieszył fakt, że duża liczba dzieci i młodzieży zaangażowała się, prezentując swoje umiejętności, a nauczyciele ciągle wyszukiwali nowe talenty.

Sukcesem tego działania była duża frekwencja mieszkańców gminy, przebieg imprezy zgodny z harmonogramem, dobra współpraca z instytucjami, integracja społeczności lokalnej, udział całych rodzin w konkursach.

Dyrektor szkoły publicznie docenił partnerów szkoły, wręczając im podziękowania i zachęcając do dalszej współpracy.

Podsumowaniem dobrej praktyki była wykonana prezentacja multimedialna, zamieszczenie zdjęć w kronice szkolnej, nakręcony film w formacie 3D, obejrzany potem przez społeczność szkolną oraz spotkanie przedstawicieli grup zaangażowanych w pracę.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Ponieważ mieszkamy we wsi otoczonej pięknymi lasami, bliskie jest nam środowisko i jego ochrona. Po wakacjach zorganizowane zostało spotkanie dyrekcji szkoły z samorządem uczniowskim i radą rodziców, na którym zgłaszane były propozycje działań na dany rok szkolny. Jedną z nich była potrzeba ciągłego uświadamiania i uwrażliwiania na ochronę środowiska.

Następnym krokiem była diagnoza potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej. Prze-prowadzono badanie ankietowe wśród uczniów, ich rodziców i instytucji współpracujących ze szkołą. Potem zorganizowano debatę z dyrekcją,  reprezentacją samorządu uczniowskiego (sześć osób), radą rodziców (pięć osób) i radą pedagogiczną (też pięć  osób).  Każda grupa zapoznała się z wynikami ankiet i wysunęła propozycje działań. W oparciu o posiadane informacje przystąpiono do opracowania programu działań. Przydzielono zadania poszczególnym grupom. Wybrany zespół nauczycieli czuwał nad harmonogramem działań.

Podsumowanie działań postanowiono zaprezentować podczas festynu edukacyjno-rekreacyjnego „Zielono mi”. Przygotowane zostały plakaty, zaproszenia i informacje o imprezie, przekazywane były one mieszkańcom gminy przez sołtysów poszczególnych sołectw.

Festyn rozpoczął się w niedzielę 1 czerwca o godzinie 14. Wcześniej dwóch  nauczycieli z grupą uczniów przygotowali dekoracje i wystawę prac plastyczno-technicznych.

Po powitaniach uczniowie wystawili przedstawienie ekologiczne „Nasza Ziemia piękna jest – Pogotowie ekologiczne”, potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Coś z niczego”, który był efektem przeprowadzenia w ramach działalności koła ekologicznego akcji promującej recykling.

Wcześniej, przed festynem ekologicznym, uprzątnięto śmieci w lesie na terenie wyznaczonym przez Leśnictwo Klonowa, zlokalizowano i sfilmowano dzikie wysypiska śmieci, poprawiono wygląd fragmentu lasu. Opracowany raport z akcji sprzątania lasu przez uczniów wraz z opiekunami i rodzicami przedstawiono mieszkańcom gminy w formie prezentacji multi-medialnej „Dzikie wysypiska w naszej gminie”. Ta sama grupa uczniów przygotowała również prezentację edukacyjną dla dorosłych „Negatywne skutki działania substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze, związane z rozwojem rolnictwa”.

Rozpowszechniono ulotki informacyjne o szkodliwości wypalania traw.

Zaproszono leśniczego do wygłoszenia prelekcji na temat kształtowania postaw i zachowań proekologicznych. Nad organizacją tego działania czuwały dwie nauczycielki.

Przeprowadzono konkurs dla mieszkańców gminy – „Kącik zieleni”. Komisja w składzie uczeń, nauczyciel, rodzic i przedstawiciel samorządu gminy wyłoniła zwycięzców i przedstawiła raport z konkursu oraz wręczyła nagrody.

W czasie trwania imprezy odbył się konkurs sprawnościowy dla rodzin – „Potyczki rodzinne”.  Wszyscy bawili się znakomicie.

W czasie festynu nauczycielka przyrody z wyznaczonymi uczniami przeprowadzała eksperymenty przyrodnicze. Nauczyciel muzyki był odpowiedzialny za nagłośnienie oraz prezentację talentów muzycznych uczniów. Pracownicy obsługi zadbali o porządek, ustawienie ławek, stolików, sceny, pawilonów na placu szkolnym.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac malarskich jednego z nauczycieli i jednego rodzica.

Zaproszono ratownika medycznego, strażaków z OSP i pielęgniarkę, uzgadniając z nimi zasady współpracy.

Na scenie prezentowały się zespoły muzyczne działające w okolicznych ośrodkach kultury.

Zgromadzeni chętnie oglądali teatrzyk, prezentacje, słuchali wypowiedź leśniczego, uczyli się udzielać pierwszej pomocy, a także podziwiali talenty dzieci, rodziców, nauczycieli.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Do realizacji dobrej praktyki potrzebny jest czas na jej zaplanowanie, przygotowanie  i realizację. Ważne jest zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, dyrekcji. Wspólne działania przyczyniają się do osiągnięcia założonego celu, jakim jest dobrze przeprowadzona kampania oraz  impreza, dająca dodatkowy efekt edukacyjny. Pieniądze na realizację pozyskaliśmy z projektów, od rady rodziców i sponsorów.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

W programie festynu podsumowującego działania można bardziej rozbudować część sportową, np. zorganizować mecze piłki siatkowej i nożnej dla dzieci i dorosłych, włączając w to kluby sportowe działające na terenie gminy.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Należało bardziej rozreklamować działania przez informacje w prasie i radiu lokalnym.

Plakaty i hasła reklamujące recykling.