DZIECIĘCA RADA MIEJSKA

Dziecięca Rada Miejska powstała z inicjatywy Marioli Drewniak – wieloletniego opiekuna samorządu uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu. Projekt powstał w czerwcu 2003 roku i jest adresowany do uczniów, którzy tworzą w szkole samorząd uczniowski. Zaproszenie do współpracy przyjęły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Osoby tworzące Dziecięcą Radę Miejską reprezentują wszystkich uczniów swojej szkoły i działają w ich imieniu.

Od 2003 r. uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szkoły raz w roku są organizatorami Dziecięcej Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mielcu. Włodarze miasta godnie przekazują przewodnictwo reprezentantom mieleckich szkół i gimnazjów. Przygotowanie tego działania wymaga zaangażowania wielu osób.

W dniu 11 czerwca 2014 r. odbyła się XIV sesja Dziecięcej Rady Miejskiej Kultura rozwija nam skrzydła. Delegatów ze wszystkich mieleckich szkół przywitali prezydent Mielca  –  Janusz Chodorowski i przewodniczący Rady Miejskiej –  Jan Myśliwiec. Podobnie jak dorośli, młodzi radni debatowali o potrzebach kulturalnych mieszkańców naszego miasta. Na zakończenie posiedzenia przyjęto uchwałę:

W kinie „Galaktyka” w miesiącu grudniu lub czerwcu odbędą się bezpłatne seanse filmowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dziecięca Rada Miejska to przedsięwzięcie, które daje uczniom możliwość realizowania swoich marzeń i pomysłów. Coroczne spotkania z włodarzami miasta stały się tradycją, a pomysły dzieci są częścią strategii rozwoju miasta.

Celem działania Dziecięcej Rady Miejskiej jest zwiększenie aktywności młodych ludzi  przez udział w sesjach oraz współpracę z przedstawicielami władz i instytucji lokalnych. Naj-ważniejszym powodem, dla którego powstał program rady, była chęć zwiększenia zainteresowania  i zaangażowania młodych ludzi w sprawy dotyczące ich szkoły i miasta. Uczniowie muszą sami kształtować otaczającą rzeczywistość. Powinni nauczyć się przekazywać „dorosłym” samorządowcom to, czego od nich oczekują i jakie są ich problemy, co jeszcze mogliby dla nich zrobić. Dzieci mają pomysły, więc muszą zabrać głos, który powinien być usłyszany przez włodarzy gminnych.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół. Mogą ją realizować uczniowie, rodzice i nauczyciele każdego miasta, niezależnie od wielkości.

Proponowany program jest oparty na właściwej organizacji i komunikacji, gdzie dużą rolę odgrywa  dialog prowadzony między uczniami a osobami dorosłymi. Program wskazuje sposoby współpracy między nimi. Rodzice, jak i inne osoby, mogą stać się prawdziwymi partnerami szkoły. Współpraca może przyczynić się do tworzenia lepszych warunków rozwoju dzieci.

Należy zauważyć, iż bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny, dlatego program dobrej praktyki jest skierowany także do rodziców, którzy mają prawo decydowania o całym procesie wychowania dziecka, również o tym, który dokonuje się w szkole.

Niektóre zadania nasza szkoła dzieli z innymi instytucjami wychowawczymi, instytucjami wspierającymi szkołę, samorządem lokalnym, środowiskiem lokalnym. Są to ogniwa uzupełniające się nawzajem.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki zastosowaniu dobrej praktyki, w Mielcu pojawiły się nowe atrakcje:

 • kryte lodowisko,
 • tor saneczkowy,
 • skate-park,
 • ścieżki rowerowe,
 • mnóstwo placów zabaw,
 • nowa pływalnia,
 • Mc Donald’s,
 • bezpłatne seanse filmowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Nasz największy sukces:

Dziecięca Rada Miejska na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń miejskich.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

ETAPY REALIZACJI PROGRAMU / HARMONGRAM:

I etap – Powołanie Dziecięcej Rady Miejskiej

Działania podjęte w celu utworzenia Dziecięcej Rady Miejskiej:

 • Nawiązanie współpracy z opiekunami samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta – przedstawienie programu, omówienie spraw organizacyjnych.
 • Spotkania robocze z opiekunami samorządów uczniowskich i uczniami w celu opracowania i przydzielenia zadań do realizacji.
 • Zatwierdzenie programu przez radę pedagogiczną i włączenie go do „Szkolnego planu wychowawczego”.
 • Spotkanie członków Dziecięcej Rady Miejskiej z przewodniczącym Rady Miasta – poznanie zasad funkcjonowania Rady Miasta.
 • Opracowanie i wydrukowanie zaproszeń oraz folderów.

II etap – Praca Dziecięcej Rady Miejskiej

 • Sesje Dziecięcej Rady Miejskiej – średnio raz w roku  –  przejęcie władzy przez dzieci.
 • Spotkania samorządów uczniowskich w szkołach, w czasie których odbywają się dyskusje i narady dotyczące życia szkoły, przedstawiane później podczas sesji rady.
 • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczniów w stosunku do swojej szkoły.
 • Współpraca z przedstawicielami władz lokalnych – udział w sesjach Dziecięcej Rady Miejskiej.
 • Wydawanie folderu dotyczącego programu każdej sesji Dziecięcej Rady Miejskiej.
 • Relacja z obrad Dziecięcej Rady Miejskiej na stronie internetowej szkoły i w lokalnych mediach.
 • Wideo-kronika  –  zakładka poświęcona projektowi „Szkoła Współpracy”.
 • Artykuły w prasie szkolnej i lokalnej.
 • Pamiątkowy zapis w kronice Szkoły Podstawowej nr 6.

Szczegółowy harmonogram działań jest tworzony na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem członków rady.

ZADANIA RADY:

 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w naszym mieście,
 • zgłaszanie wniosków i postulatów do władz samorządowych,
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed władzami Urzędu Miasta,
 • propagowanie idei samorządności oraz wychowania zgodnie z zasadami demokracji.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Szkoła stanowi bardzo ważny element środowiska lokalnego, więc zarówno władze, jak i organizacje lokalne powinny z nią współpracować i wspierać w wypełnianiu jej funkcji. Pobudzanie środowiska lokalnego jest bardzo korzystne dla obu stron, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy uczą się nawiązywania kontaktów w swoim regionie i życia w „małej ojczyźnie”. Nasza dobra praktyka nie wymaga dużego nakładu finansowego. Swą pomocą służą sponsorzy i włodarze miasta. Fundują słodki poczęstunek i nagradzają laureatów konkursów.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Pomimo wciąż wzrastającej liczby instytucji lokalnych współpracujących ze szkołą, nadal w tej sferze pozostaje pewien niedosyt. Każda możliwość wyjścia uczniów poza mury szkoły może być bardzo owocna. Uczniowie będą mieli możliwość poznania czegoś nowego, rozbudzania zainteresowań i rozwijania swoich pasji. Aby w pełni realizować to zadanie, należy zaangażować do współpracy większą ilość zarówno rodziców, jak i nauczycieli, którzy będą wspierać, motywować i pełnić opiekę nad dziećmi.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Trudności o charakterze organizacyjnym, które jednak są eliminowane  na bieżąco.

DODATKOWE UWAGI

Pełny opis działania

Pomysł na zorganizowanie Dziecięcej Rady Miejskiej był wynikiem rozmów z uczniami mieleckich szkół podstawowych i gimnazjów, którym brakowało możliwości spotkania z władzami miasta.

2 czerwca 2003 roku po raz pierwszy w historii naszego miasta zebrała się Dziecięca Rada Miejska. Inicjatorem tego wyjątkowego wydarzenia był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z jego opiekunką, Mariolą Drewniak. Przy organizowaniu spotkania pomagały nauczycielki: Lucyna Cisowska, Elżbieta Ciężadło, Elżbieta Kwiecień oraz Dorota Kaławaj. Nasz projekt nie mógłby w pełni zaistnieć, gdyby nie pomoc i wsparcie ówczesnego dyrektora szkoły Lecha Stacho, a obecnie dyr. Grzegorza Tychanowicza.

3 (1)
3 (2)

Do współpracy przystąpiły samorządy wszystkich mieleckich szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież, podzielona na cztery zespoły, opracowała swoje spostrzeżenia i  wnioski w dziedzinach: sport, kultura, bezpieczeństwo, ekologia. Liczba próśb i postulatów pobiła rekord wszystkich „dorosłych” sesji miasta. Uczniowie okazali się bacznymi obserwatorami i przedstawili swoje propozycje w ciekawej formie. Prezydent, przewodniczący Rady Miasta i dyrektor d/s edukacji musieli odpowiadać na trudne i dociekliwe pytania. W zorganizowaniu posiedzenia pomagali sponsorzy, którym organizatorzy wyrazili serdeczne podziękowania (za pośrednictwem prasy i w indywidualnych pismach). Ze względu na remont sali posiedzeń w Urzędzie Miasta, sesja odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, z którym nasza szkoła od lat ściśle współpracuje.

Pierwsza Dziecięca Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą opracowania „Bezpiecznej Mapy Mielca”.

O naszej imprezie pisała regionalna prasa, a gratulacje przekazał organizatorom senator Grzegorz Lato oraz Rzecznik Praw Dziecka.

3 (3)

Sukces pierwszej rady zainspirował nas do realizacji kolejnych tego typu zadań.

3 (4)
3 (5)

W następnym roku w czerwcu reprezentacje wszystkich mieleckich szkół oraz dyrektorzy i przedstawiciele rad rodziców spotkali się z władzami naszego miasta w odnowionej Sali Posiedzeń im. Jana Pawła II Urzędu Miasta Mielca.

3 (6)

Na pytania młodych radnych odpowiada prezydent miasta Mielca – Janusz Chodorowski

Spotkanie tym razem w całości było poświęcone prawom dziecka. Po sprawozdaniu z realizacji uchwały I Dziecięcej Rady Miejskiej uczniowie zaprezentowali „Konwencję Praw Dziecka”. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych w szkołach ankiet „Czy znasz swoje prawa?”. Uchwała II Dziecięcej Rady Miejskiej dotyczyła organizacji spotkań uczniów mieleckich szkół z Krystyną Błotnicką, Rzecznikiem Praw Ucznia Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

3 (7)

Krystyna Błotnicka, Rzecznik Praw Ucznia w ogniu pytań uczniów

W kolejnej sesji uczniowie postanowili stworzyć dziecięcą mapę zagospodarowania miasta: wskazanie miejsc przyjaznych dzieciom, usytuowanie placów zabaw, rozrywki i wypoczynku dla całej rodziny. Efekt pracy i pomysłowość uczniów zadziwił nawet architektów. Dorośli zobowiązali się rozpatrzyć te wnioski. Okazało się, że dotrzymali słowa.

3 (8)
3 (9)

Na następnej sesji młodzi radni złożyli prezydentowi Mielca konkretne propozycje. Jasno określili, jakich rozrywek dzieciom brakuje. W następnych latach każda sesja z młodymi radnymi zajmowała się innym problemem.

3 (10)

Na jednej z sesji specjalny gość, posłanka Krystyna Skowrońska opowiada dzieciom o pracy w Sejmie.

3 (11)

Tym sposobem mamy w Mielcu kryte lodowisko, tor saneczkowy, skate-park, ścieżki rowerowe, mnóstwo placów zabaw, nową pływalnię, Mc Donald’s. Na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą prezydent wielokrotnie podkreślał, jak ważne dla niego są głosy najmłodszych mielczan.

3 (12)

Prezydent Janusz Chodorowski przyjmuje gratulacje od dzieci za zdobycie prestiżowej nagrody w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu, organizowanym przez wydawcę dziennika „Puls Biznesu”

Przygotowania do każdej sesji zaczynamy po feriach zimowych. Mobilizuje to i angażuje do efektywnej pracy uczniów, rodziców, nauczycieli, władze miasta, władze oświatowe. Przez kolejne lata staraliśmy się włączać do współpracy coraz więcej instytucji. Rodzice dofinansowują nagrody, poczęstunek, ewentualne koszty druku folderów, wspierają nas czynnie i duchowo. Przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Mielca (łącznie 13 szkół) włączani są w przygotowania rad. Bywały to np. udziały w konkursach organizowanych wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury: 2012-Mielec oczami dziecka, 2013-Mielecka Starówka Oczami Dziecka. W fotelach radnych zasiedli wówczas przede wszystkim laureaci konkursu. W 2013 roku sesja Dziecięcej Rady Miejskiej odbyła się w Sali Królewskiej zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza.

Wysłuchaliśmy ciekawostek i opowieści Józefa Witka, autora encyklopedii o Mielcu, który o naszym mieście wie niemal wszystko, a przy tym jest wspaniałym gawędziarzem. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiono prace uczniów, np. dzisiejszy mielecki rynek starówki widziany oczami autora pracy – i obok dla porównania – najstarsze zdjęcie tego samego fragmentu miasta. Obrady uświetniły występy zespołu kameralnego uczniów szkoły muzycznej.

3 (13)

Zagadki dla włodarzy miasta na temat „Czy znam mieleckich twórców?”

3 (14)

Pokonkursowa wystawa prac dzieci „Mielec – oczami dziecka”

Co roku sesję prowadzą uczniowie z innej szkoły. Rozpoczyna ją przewodniczący Rady Miasta i przekazuje prowadzenie w ręce dzieci.

3 (15)

Jan Myśliwiec, Przewodniczący Rady Miasta

Wprowadzeniem do tematu zazwyczaj są prezentacje przygotowane najczęściej przez naszą szkołę, we współpracy z Biurem Promocji miasta.

3 (16)

Mariola Drewniak na tle prezentacji

Następnie rozpoczyna się forum. Młodzi radni zadają pytania gościom i włodarzom miasta, najczęściej dotyczące głównego tematu rady, ale nie tylko.

3 (17)

W nawiązaniu do hasła promującego nasze miasto Mielec – tu rozwijają się skrzydła, 11 czerwca 2014 r. odbyła się XIV sesja Dziecięcej Rady Miejskiej pod hasłem: Kultura rozwija nam skrzydła. Głównym punktem debaty było obszerne exposé Jacka Tejchmy, dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, na temat działań, osiągnięć i sukcesów SCK, Biblioteki Miejskiej, Kina „Galaktyka” oraz Muzeum Regionalnego. Podobnie jak na sesji dorosłych, w części „pytania i interpelacje”, wzorem naszych parlamentarzystów, delegaci zadawali pytania, które były zróżnicowane i dotyczyły m.in. wakacyjnych atrakcji kulturalnych, zajęć organizowanych przez SCK, ciekawych lekcji muzealnych, dostępu do e-booków w mieleckich bibliotekach.

Na koniec młodzi radni przedstawiali swoje propozycje. Jedna z nich stała się uchwałą:

Co roku w kinie „Galaktyka”, w grudniu lub czerwcu odbędą się bezpłatne seanse filmowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W czerwcu 2015 roku odbędzie się już piętnasta sesja Dziecięcej Rady Miejskiej. Będzie okazją do podsumowań i ukazania, jak wiele pomysłów dzieci zostało zrealizowanych przez dorosłych.

3 (18)
3 (19)

Każda sesja kończy się słodkim poczęstunkiem dla uczestników

3 (20)

Dziecięca Rada Miejska to z jednej strony wspaniała zabawa, a z drugiej znakomita nauka, bo młodzi ludzie mają możliwość poznania pracy i działań administracji i samorządu. Może za kilka lat ci młodzi mielczanie skutecznie zastąpią obecne władze miasta, czego im szczerze życzymy.

3 (21)

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/samorzady/art287,sport-oczami-mlodych-czyli-x-sesja-dzieciecej-rady-miejskiej.html

3 (22)

Prezydent Mielca jak zwykle blisko dzieci i z humorem

Na każdej sesji obecni są przedstawiciele mediów. Jest to niepowtarzalna okazja do promocji naszej szkoły, dzięki jej wykorzystaniu cieszymy się bardzo dużą popularnością w środowisku.

3 (23)

Pamiątkowe zdjęcie przed Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu