„DWÓJKA” JEST EKO

„Dwójka” jest eko – zbieramy surowce wtórne (makulaturę, puszki aluminiowe, butelki PET) oraz zakrętki. Istotą działania jest rozbudzenie wrażliwości ekologicznej uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla, integracja środowiska, zgromadzenie funduszy na koncie rady rodziców, coroczne wyposażanie kolejnych czterech klas w komplety indywidualnych metalowych szafek, dofinansowanie zakupów i remontów, mających bezpośredni wpływ na modernizację szkoły, poprawę warunków pracy i zabawy oraz działalność charytatywna. Dodatkowo, dwa razy w roku, w szkole (przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą) organizowane są tygodnie ekologiczne – mieszkańcy osiedla mogą przynieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i pozostawić go w specjalnym kontenerze ustawionym na terenie szkoły.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Proponowane działanie może być realizowane przez każdą placówkę oświatową, bez względu na typ, wielkość czy siedzibę:

 • jest łatwe do przeprowadzenia w każdej szkole/przedszkolu i jego realizacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych;
 • pozwala na zgromadzenie funduszy, które mogą być wydatkowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdej szkoły/przedszkola;
 • integruje całą społeczność szkolną/przedszkolną i środowisko wokół wspólnych celów przynosząc wiele satysfakcji z pozytywnych efektów wspólnego działania.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Korzyści dla uczniów:

 • utrwalanie nawyków świadomego gospodarowania odpadami;
 • otrzymanie indywidualnych metalowych szafek;
 • efekt roku szkolnego 2011/2012 – wyremontowana łazienka dla chłopców na drugim piętrze w pawilonie B (klasy I-III), współfinansowanie: rada rodziców ze środków uzyskanych ze zbiórek i szkoła ze środków zgromadzonych przez dyrektora na wydzielonym rachunku dochodów;
 • efekt roku szkolnego 2012/2013 – utworzenie 24-stanowiskowej pracowni komputerowej (współfinansowanie: rada rodziców ze środków uzyskanych ze zbiórek i szkoła ze środków uzyskanych na dofinansowanie pracowni komputerowych z budżetu Miasta Krakowa);
 • efekt roku szkolnego 2013/2014 – wyposażenie każdej sali w pawilonie C (klasy IV-VI) w projektory i komputery dla nauczycieli (współfinansowanie: rada rodziców ze środków uzyskanych ze zbiórek i szkoła ze środków zgromadzonych przez dyrektora na wydzielonym rachunku dochodów) – stworzenie warunków do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz wdrożenia dziennika i dzienniczka elektronicznego;
 • wdrożenie dzienniczka elektronicznego, dzięki któremu uczniowie mają lepszy dostęp do informacji, które ich dotyczą;

Korzyści dla całej społeczności szkolnej

 • wzbogacenie bazy i podwyższenie standardu budynku;
 • satysfakcja z tego, że udaje się nam efektywnie działać razem;
 • utrwalanie nawyków świadomego gospodarowania odpadami;
 • zbudowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Korzyści dla realizacji misji szkoły

 • wsparcie rodziców w indywidualnym kształtowaniu osobowości dziecka, otwartego na wartości ogólnoludzkie, kreatywnego, aktywnego społecznie, świadomego i odpo-wiedzialnego;
 • włączenie się w akcje charytatywne przez przekazanie plastikowych zakrętek dla Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków (dofinansowanie obozów dla osób niepełno-sprawnych – propozycja rodzica), Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie (dofinansowanie wyjazdu bezdomnych do Rzymu na kanonizację Ojca św. Jana Pawła II, propozycja dyrektora i rodzica), Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (dofinansowanie dowozu podopiecznych do ośrodka – propozycja nauczyciela).

Największym sukcesem jest to, że robimy coś naprawdę RAZEM i sprawia nam to satysfakcję.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Działanie prowadzone jest w niezmienionej formie już czwarty rok. Na początku głównym koordynatorem działania i „mózgiem operacji” był dyrektor szkoły. W ciągu pierwszego roku jego zadania przejął nauczyciel–koordynator, a od roku szkolnego 2012/2013 – rada rodziców.

Na początku pierwszego roku dyrektor poprosił:

 • jednego nauczyciela o koordynowanie akcji (m.in. przygotowanie harmonogramu comiesięcznych zbiórek, zamawianie odpowiedniej liczby kontenerów, kontakt z firmą odbierającą surowce wtórne, dokumentowanie przebiegu konkursu);
 • radę samorządu uczniowskiego o przygotowanie plakatów informujących o działaniu,
 • trzech nauczycieli (mężczyzn) o pomoc w odbieraniu surowców wtórnych od przynoszących i zorganizowanie grupy uczniów do uporządkowania miejsca zbiórki przed zabraniem kontenerów i bezpośrednio po;
 • rodziców z rady rodziców o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki – zaproszenie rodziców do pomocy przy zbiórce oraz o odbieranie pieniędzy ze zbiórki i wpłacanie na konto rady.

Co miesiąc każdego roku:

 • Mniej więcej na tydzień przed planowaną zbiórką, rada samorządu uczniowskiego wywiesza przy głównym wejściu plakat informacyjny, a nauczyciel–administrator zamieszcza informację na stronie internetowej szkoły.
 • Na początku nauczyciel–koordynator, a od roku szkolnego 2012/13 rada rodziców, na około dwa dni przed planowaną zbiórką kontaktuje się z firmą i uzgadnia szczegóły dotyczące podstawienia i odbioru kontenera.
 • Wieczorem lub wczesnym rankiem przed planowaną zbiórką firma przywozi kontener i zostawia go na parkingu sąsiadującym bezpośrednio z dziedzińcem szkoły.
 • W dzień zbiórki, w godz. od 7:00 do 9:00, przy kontenerze dyżurują nauczyciele i rodzice reprezentujący wyznaczone przez radę rodziców klasy oraz uczniowie.
 • Uczniowie, rodzice, mieszkańcy osiedla, przyjaciele szkoły przynoszą makulaturę, która następnie jest ważona przez rodziców (liczba kilogramów dopisywana jest najczęściej przez nauczyciela–koordynatora do wyników klasy przynoszącego surowce wtórne). Później rodzice wspólnie z nauczycielami i uczniami wkładają przyniesioną makulaturę do kontenera (butelki PET, puszki aluminiowe, zakrętki odkłada się w wyznaczonych miejscach).
 • Przebieg zbiórki kontroluje od roku szkolnego 2012/13 przedstawiciel rady rodziców, który w porozumieniu z nauczycielem–koordynatorem, w przypadku stwierdzenia, że potrzebny będzie drugi kontener, kontaktuje się z przedstawicielem firmy, składając zamówienie na kolejny, który jest przywożony podczas trwającej zbiórki (firma zostawia pusty i zabiera pełny).
 • Po zakończonej zbiórce uczniowie z nauczycielami porządkują teren: wrzucają do kontenera pojedyncze papiery, a na wierzch kładą zgromadzone butelki PET i puszki aluminiowe. Zakrętki odnoszone są do boksu szatniowego, w którym gromadzone są przed ich przekazaniem na konkretny cel, wybrany z inicjatywy uczniów, nauczycieli, rodziców.
 • Przedstawiciel rady rodziców (od roku szkolnego 2012/13) zgłasza firmie gotowość do odbioru kontenera.
 • Firma odbiera kontener, a następnie po podsumowaniu ilości zgromadzonych surowców, za pośrednictwem sekretariatu szkoły przekazuje radzie rodziców odpowiednią kwotę.
 • Rada rodziców wpłaca pieniądze na swoje konto.

Po pierwszym półroczu każdego roku

 • Dyrektor szkoły podczas „Godziny dla szkoły” ogłasza wyniki „Konkursu makulaturowego”, a następnie zamawia komplety szafek, których zakupienie finansuje ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Na zakończenie każdego roku:

 • Dyrektor szkoły podczas „Godziny dla szkoły” ogłasza wyniki „Konkursu makulaturowego”, a następnie zamawia komplety szafek, których zakupienie finansuje ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku.
 • Dyrektor szkoły spotyka się z przedstawicielami rady rodziców, którzy informują o wynikach zbiórki i zgromadzonej z kwocie. Dyrektor wspólnie z rodzicami podejmuje decyzję o ostatecznym przeznaczeniu środków, wysokości współfinansowania,
  a w związku z tym możliwości zrealizowania założonego „celu materialnego”.
 • Dyrektor szkoły, na specjalnym druku przygotowanym przez radę rodziców, wnioskuje o przeznaczenie odpowiedniej kwoty na zrealizowanie ogłoszonego na początku roku szkolnego „celu materialnego”.

Podczas wakacji każdego roku:

 • Dyrektor samodzielnie lub w zależności od zadania w porozumieniu z radą rodziców (rodzicami pracującymi w konkretnej branży), realizuje zadanie (faktury na uzgodnioną kwotę wystawiane są na radę rodziców i przekazywane przedstawicielowi do zapłacenia). Jeżeli cel realizowany jest na zasadzie współfinansowania, pozostałą kwotę na podstawie faktury wystawionej na szkołę płaci dyrektor ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Działanie zostaje podsumowane podczas:

 • ogłoszenia wyników „konkursu makulaturowego” w czasie „Godziny dla szkoły”;
 • spotkania dyrektora z przedstawicielami rady rodziców;
 • zebrania plenarnego rady pedagogicznej;
 • zebrania rady samorządu uczniowskiego podsumowującego rok szkolny.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Aby realizować nasz pomysł, potrzebne są jedynie chęci i odpowiedzialność pracowników szkoły, uczniów, rodziców. Jeżeli działaniu towarzyszy konkurs dla klas, zakupienie nagród można sfinansować albo ze środków uzyskanych ze sprzedaży surowców, albo (tak jak w naszym przypadku) ze środków zgromadzonych przez dyrektora na wydzielonym rachunku dochodów.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz usytuowanie szkoły, w przyszłości można nawiązać współpracę z firmami mającymi swoje siedziby w pobliskich biurowcach i zainteresować je naszą akcją. Jeżeli nie mają stałych odbiorców makulatury albo ewentualny zysk ze sprzedaży nie stanowi dochodów tych firm, można zorganizować systematyczną współpracę w tym zakresie – firmy pozbędą się uciążliwych surowców, a szkoła zyska nowych przyjaciół i dodatkowe środki finansowe.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ?

Do dnia opisywania dobrej praktyki wszystko nam się udawało, chociaż napotykaliśmy na przeszkody, np. niekorzystne warunki atmosferyczne lub zbyt późne podstawienie kontenera.

DODATKOWE UWAGI.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze zbiórki, która obyła się w październiku 2014 r. Chociaż padał deszcz, akcja się odbyła i humory dopisywały