DOBRA KOMUNIKACJA SPRZYJA INNOWACJOM!

Dobra praktyka współpracy w naszej szkole, I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie, została zainicjowana w związku z głosem, który niezależnie wypłynął z trzech debat podmiotów szkoły RUN (rodzice, uczniowie, nauczyciele), dotyczących poprawy wymiany informacji pomiędzy nimi. Zarówno rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele zauważyli, że w usprawnieniu przepływu informacji pomogłaby m.in. regularnie aktualizowana i estetyczna strona internetowa szkoły. Ponadto zauważono, że rodzice i uczniowie chcą wypowiadać swoje zdanie na temat spraw i problemów szkoły oraz mieć realny wpływ na życie placówki. Potrzebą rodziców jest wprowadzenie e-dziennika.

Aby usprawnić przepływ informacji w naszej szkole, podjęliśmy następujące działania:

 1. Zorganizowano wspólną debatę rodziców, uczniów i nauczycieli (RUN), na której przedyskutowano sposoby współpracy i obszary działania. Postanowiono, że aktualizacją strony internetowej zajmie się grupa uczniów i nauczycieli, a dla rodziców zostanie utworzone miejsce na szkolnej stronie www, i tam będą mogli się wypowiadać.
 2. Uczniowie stworzyli zespół dziennikarsko-informatyczny. Jedni odpowiedzialni są za zbieranie i przekazywanie informacji, drudzy za umieszczanie ich na stronie internetowej.
 3. Zgłosili się chętni do redagowania strony nauczyciele. Teraz wspólnie działają na terenie szkoły – i wpisuje się to w nasze codzienne życie. Dynamika funkcjo-nowania strony internetowej znacznie wzrosła, sprawnie i regularnie zamieszczane są sprawozdania i komentarze z ciekawych wydarzeń szkolnych i środowiskowych, takich jak wycieczki, uroczystości, spotkania i dyskusje, a cała społeczność ma do nich dostęp.
 4. Prezydium rady rodziców systematycznie zamieszcza ogłoszenia na stronie internetowej.
 5. Rodzice i uczniowie odbyli rozmowę ze starostą węgrowskim na temat środków finansowych na przedsięwzięcie, jakim jest modernizacja lewego skrzydła szkoły (m.in. sala gimnastyczna).
 6. Niezwykłym przejawem współpracy okazały się dyskusje przeprowadzone w klasach na temat pomysłów adaptacji lewego skrzydła szkoły (w tym sali gimnastycznej i przyległych do niej pomieszczeń) oraz otoczenia tej części budynku jako „zakątka rekreacji”. Pani dyrektor otrzymała od klas listy propozycji, które następnie stały się przedmiotem analizy. Zgromadzona baza pomysłów jest bardzo bogata, oryginalna i ciekawa. Uczniowie wykazali się niezwykłą inwencją i zaangażowaniem. Powrócił pomysł stworzenia barku, co było przedmiotem dyskusji na debatach RUN. Rodzice włączyli się do dyskusji, zgłaszając swoje pomysły dyrekcji.
 7. Podjęto pierwsze kroki w realizacji planu wprowadzenia e-dziennika.
 8. Przedstawiciele rodziców i młodzieży zostali zaproszeni na zebrania rady pedagogicznej, podczas których mogą zabierać głos w sprawach potrzeb i problemów podmiotów szkoły.

Ten model współpracy jest przykładem dobrej praktyki i dobrze służy wymianie informacji pomiędzy RUN.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka jest skierowana głównie do rodziców, uczniów i nauczycieli gimnazjów i liceów (zarówno dużych, jak i małych), gdyż od uczniów wymaga się działania, odpowiedzialności i ogólnej aktywności, jak też znajomości i umiejętności obsługi komputera i urządzeń cyfrowych.

Ten przykład współpracy dobrze służy wymianie informacji pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami w szkole każdego typu. Dlaczego warto upowszechnić wypracowane przez nas doświadczenia? Ponieważ angażują one wszystkie podmioty społeczności szkolnej do wieloaspektowej pracy na rzecz placówki. Zarówno uczniowie, jak i rodzice stają się ważni i pomocni w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły, samym budując w ten sposób jedność i rodzaju swego rodzaju wspólnotę. A w tworzeniu wspólnego dobra liczy się każdy głos!

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Zastosowanie dobrej praktyki sprawiło, że w obszarze działania, jakim jest przestrzeń szkoły, wzmogła się i ożywiła działalność wszystkich trzech podmiotów szkoły (RUN), a usprawnienie komunikacji pomiędzy tymi podmiotami uczyniło współpracę efektywną, planową i systema-tyczną. Poprawa komunikacji to ogromny sukces, na który składają się widoczne rezultaty wspólnych działań:

 • Debaty okazały się doskonałym sposobem na wyrażenie opinii i oczekiwań dotyczących pracy szkoły. Pozwoliły podjąć decyzję o kierunku rozwoju placówki, a następnie o krokach prowadzących do pożądanych zmian.
 • Powstał zespół dziennikarsko-informatyczny, pracujący pod opieką nauczycieli, dzięki czemu strona internetowa szkoły ożywiła się i stała się efektywnym medium przepływu informacji między rodzicami, uczniami i nauczycielami.
 • Uczniowie na zebraniu rady pedagogicznej wystąpili z wnioskiem o wprowadzenie dnia bez odpytywania dla losowo wybranego z dziennika ucznia („szczęśliwy numerek”). Ich propozycja została zaakceptowana i wejdzie w życie w nowym semestrze.
 • Rodzice i uczniowie uzyskali od organu prowadzącego informację o planowanym remoncie lewego skrzydła szkoły, a następnie dostarczyli dyrekcji różnorodne propozycje jego zagospodarowania.
 • Na wniosek rodziców podjęto działania w kierunku wprowadzenia e-dziennika, Roz-szerzenie szkolnej sieci internetowej, zakupu 18 komputerów.
 • Zwiększyła się samodzielności rodziców i uczniów w dostrzeganiu potrzeb szkoły
  i w kontaktach z organem prowadzącym.
 • Lepsze relacje z samorządem lokalnym podczas współpracy przy realizacji nowych inicjatyw.
 • Pogłębienie relacji między poszczególnymi podmiotami szkoły.

Największy sukces to nowe, oparte na wzajemnym zaufaniu połączenie wysiłków rodziców, uczniów i nauczycieli na rzecz wzajemnego zrozumienia, lepszego poznania swoich potrzeb, a następnie podjęcie wspólnych działań dla dobra szkoły. Gdyby nie to, niemożliwe byłyby  zmiany, które dokonały się w placówce.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

 • Krok pierwszy – warsztaty, w których uczestniczyły trzy podmioty szkoły (RUN), przyczyniły się do zorganizowania w szkole debat rodziców, uczniów, nauczycieli,
  a następnie wspólnej debaty, po której określono ważne dla wszystkich priorytety działania – w przypadku naszej szkoły była to poprawa wymiany informacji.
6 (10)
 • Krok drugi – po debacie jeden z uczniów (członek samorządu szkolnego) przygotował formularz, na który wpisywali się przedstawiciele poszczególnych klas, chętni do współ-pracy w prowadzeniu strony internetowej. Uczniowie ci stworzyli zespół dziennikarsko-
  -informatyczny.
 • Krok trzeci – na radzie pedagogicznej odbyła się dyskusja na temat uczestnictwa nauczycieli w redagowaniu strony internetowej, i tu także chętni zgłosili się do pracy.
 • Krok czwarty – zdaniem rodziców najlepszym sposobem komunikacji między szkołą
  a rodzicami jest e-dziennik. Początkowo ten pomysł wydawał się dyrekcji i wielu nauczycielom nierealny (powody techniczne i obawa przed ograniczeniem bezpośrednich kontaktów rodzic – szkoła), jednak im wnikliwiej analizowaliśmy przeszkody, tym bardziej okazywały się one możliwe do pokonania! Udało się nam doprowadzić Internet  do wszystkich pracowni (październik), z pomocą sponsora (i przy wsparciu rodziców) zakupiliśmy osiem komputerów (listopad), wykorzystując natomiast zaoszczędzone w budżecie szkoły środki, dyrekcja zamówiła kolejnych 10 (grudzień). Następnym krokiem do realizacji tego pomysłu będzie testowanie szkolnej sieci telekomunikacyjnej, potem przekonanie do pomysłu wszystkich nauczycieli
  i przeszkolenie ich w prowadzeniu e-dziennika i jego możliwościach (luty). Liderzy „Szkoły Współpracy” i dyrekcja już wiedzą, że e-dziennik może usprawnić kontakty szkoła – dom.
 • Krok piąty – zachęceni do współpracy rodzice, uczniowie i nauczyciele podjęli starania o dostęp do informacji o zaplanowanej modernizacji lewego skrzydła szkoły, wykazując w ten sposób troskę o to, by odnowiona część była atrakcyjna, a wszyscy czuli się w niej dobrze i bezpiecznie. W związku z tym rodzice i uczniowie postanowili umówić się na rozmowę ze starostą węgrowskim w sprawie środków na to przed-sięwzięcie. Spotkanie (październik) okazało się owocne. Starosta zapewnił o zabezpieczeniu nakładów na inwestycję.
6 (11)
 • Krok szósty – w klasach przeprowadzono dyskusje (listopad) na temat pomysłów adaptacji lewego skrzydła szkoły, w tym sali gimnastycznej i przyległych do niej pomieszczeń oraz otoczenia tej części budynku. Pani dyrektor otrzymała od klas listy propozycji, które następnie stały się przedmiotem analizy. Młodzież zaproponowała, aby np. salę podzielić przesuwaną kotarą na mniejsze części, w podłodze umieścić logo szkoły, zorganizować siłownię, salę lustrzaną i zbudować ściankę wspinaczkową. Kolejnym wyzwaniem dla całej społeczności jest odpowiedź na pytanie: jak wcielić te plany w życie? Chociaż sama inwestycja będzie finansowana przez powiat, o wyposażenie musimy zadbać sami. Pierwsze pieniądze już zdobyliśmy (z pomocą rodzica) od prywatnego przedsiębiorcy.
 • Krok siódmy – w czasie dyskusji w klasach powrócił pomysł otwarcia barku,
  o którym wspominano w czasie debat RUN. Stanie się to możliwe dzięki wykorzystaniu pomieszczeń lewego skrzydła szkoły. Odbyły się konsultacje dyrekcji i uczniów, we współpracy z rodzicami, sanepidem i ewentualnymi najemcami. Rodzice włączyli się do dyskusji, zgłaszając dyrekcji swoje pomysły. Do współpracy został również zaproszony obecny najemca sklepiku szkolnego, który cieszy się ogromną sympatią i szacunkiem uczniów. Z uwagi na to, że przedsięwzięcie jest dość kosztowne i wymaga zmiany funkcjonowania kilku szkolnych pomieszczeń, realizacja stanie się możliwa dopiero podczas oczekiwanej przez wszystkich inwestycji.
 • Krok ósmy – rodzice i uczniowie uczestniczą w radach pedagogicznych i zgłaszają nowe inicjatywy, np. uczniowie proponują akcję „szczęśliwy numerek”.
 • Krok dziewiąty – nasze działanie wpisuje się teraz w codzienne funkcjonowanie szkoły i będzie kontynuowane. Jeśli uda się wspólnie doprowadzić do remontu sali gimna-stycznej, będziemy pamiętać, że świętowanie naszego sukcesu scali społeczność szkoły.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE?)?

Jak wykazała praktyka, współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli jest możliwa dzięki aktywnemu zaangażowaniu dyrekcji szkoły, która monitoruje i pobudza do działania wszystkie szkolne społeczności, dając jednocześnie pole do aktywności indywidualnej każdej z grup i obdarzając je zaufaniem.

Aktywni rodzice to dla szkoły wielki kapitał. Ich spojrzenie na szkołę z innej niż nauczycielska i uczniowska perspektywy jest bezcenne. Są wśród nich pomysłodawcy, sponsorzy i organizatorzy.

Dobry, czyli zaangażowany samorząd szkolny, współpracujący z odpowiedzialnymi nauczycielami, to następne ogniwa potrzebne do realizacji dobrej praktyki.

Każda z wymienionych grup musi znaleźć czas na konsultacje w swoim gronie i wspólne, regularne spotkania z dyrekcją.

6 (12)

Wiele zmian pociąga za sobą koszty. Opisywana dobra praktyka, zgodnie z zasadą  „komunikacja sprzyja porozumieniu i współpracy”, pozwoliła odpowiednio wcześniej rozpoznać autentyczne oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli, przyjrzeć się budżetowi szkoły, dojrzeć możliwe oszczędności i zaplanować wydatki, które odpowiadają potrzebom podmiotów placówki. Nie można zakładać z góry, że szkoła na nic nie ma pieniędzy.

Na koniec, jak patetycznie by to nie zabrzmiało, bardzo ważną sprawą w realizacji dobrej praktyki jest wiara w to, że w szkole, która prowadzi obowiązkowy proces edukacyjny, można coś zmienić na lepsze.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Samorząd szkolny mógłby jeszcze aktywniej akcentować korzyści ze współpracy RUN wśród uczniów.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Zauważamy, że grupa dziennikarsko-informatyczna potrzebuje lidera, który by koordynował pracę całego zespołu. Na pewno ktoś taki usprawniłby jeszcze bardziej działanie grupy. Wierzymy, że to się uda, ale potrzeba na to czasu.