AKADEMIA KREATYWNYCH

Projekt Akademia Kreatywnych był kontynuacją  realizowanego w naszej szkole projektu „Akademia Uczniów Kreatywnych”. Przesłaniem Akademii było stworzenie klimatu do odkrywania uczniowskich pasji, w oparciu o różne formy twórczej aktywności młodych ludzi. Akademia Kreatywnych to nie tylko promocja szkoły w środowisku lokalnym, nie tylko odkrywanie uczniowskich pasji ­– to odkrywanie pasji rodziców i przekazywanie ich uczniom oraz dzielenie się talentami na linii uczeń-uczeń. Na prośbę rodziców stworzono „Kącik rozwijania rodzicielskich umiejętności” i przeprowadzono Warsztaty umiejętności manualnych dla rodziców i nauczycieli. Szkoła pragnie rozwijać współpracę dzieci i nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych, na rzecz twórczego rozwoju każdego ucznia.

Zgłoszone działanie odpowiadało na potrzeby trzech podmiotów: nauczycieli, rodziców i uczniów. Potrzeby te zostały zasygnalizowane podczas ewaluacji realizowanego w roku szkolnym projektu „Akademia Uczniów Kreatywnych”, skierowanego do uczniów klas szóstych w ramach promocji szkoły. Pomysł zaangażowania w to rodziców pojawił się na spotkaniu rady rodziców. Wybory „6 RUN”, spotkania i rozmowy doprowadziły do skonkretyzowania wspólnego działania pod nazwą Akademia Kreatywnych (AK). Zwrócono się do rodziców i nauczycieli z pytaniem, jakie zajęcia byłyby dla nich atrakcyjne. Odpowiedzi były podobne: zarówno nauczyciele, jak i rodzice zainteresowani byli poznaniem ciekawych technik plastycznych, rozwojem umiejętności manualnych, ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego oraz tańcem. Dla uczniów przeprowadzono: warsztaty laboratoryjne „Od eksperymentu do wiedzy” – podczas zajęć uczniowie poznawali świat eksperymentów; warsztaty twórcze „Coś z niczego” – program zajęć obejmował m.in. papierową „wiklinę”, masę papierową, rysunek, warsztaty dziennikarskie „Sprawa dla reportera” – spotkania redakcyjne, warsztaty, praca „w terenie”, współpraca z redakcjami szkolnych gazet oraz lokalnymi mediami; warsztaty fotograficzne „W obiektywie życia” – zajęcia obejmowały m.in. sesję fotograficzną, zagadnienia z obsługi aparatu i naszych przyzwyczajeń przy robieniu zdjęć. Działania te realizowano cyklicznie, ogłaszając propozycje na stronie gimnazjum, w klasach oraz w zaprzyjaźnionych szkołach podstawowych. Rodzice i zainteresowani nauczyciele otrzymywali indywidualne zaproszenia. Zajęcia prowadzone były w godzinach popołudniowych, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Realizowano wcześniej ustalony harmonogram działań. Rodzice spotykali się raz w miesiącu, w czwartki. Zorganizowano Kącik rodzicielskich umiejętności, w którym rodzice wzajemnie uczyli się np.wykonywać bransoletki techniką sutasz, ozdabiali pudełka techniką decoupage, techniką sospeso, quillingu. W zajęciach uczestniczyli także nauczyciele. Działanie zostało podsumowane na wspólnym spotkaniu. Działania Akademii Kreatywnych będą kontynuowane. Umożliwiły one twórcze rozwiązywanie problemów edukacyjnych, rozwijały wyobraźnię, intuicję twórczą, wpływały na rozwój zarówno sfery intelektualnej, jak i twórczej. Otwierały na innowacyjne rozwiązania, zmuszały do poszukiwania nowych umiejętności, kreowania zdolności. Podnosiły samoocenę. Pokazywały nowe sposoby planowania i spędzania czasu wolnego od nauki, połączone z rozwojem pasji. Integrowały rodziców i uczniów, pokazywały wspólne zainteresowania, umożliwiły integrację miedzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Ideą misji szkoły jest stworzenie szkoły przyjaznej uczniom, dając im wpływ na to, co się w niej dzieje. Działania tego typu wzbogacają uczniów w wiedzę i umiejętności, umożliwiają uczestniczenie w atrakcyjnych i ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła zyskuje wykształconą, kreatywna kadrę, umiejącą komunikować się z uczniami i rodzicami. Uważamy, że w podejmowanych działaniach wszystkie te przesłanki są realizowane. AKADEMIA KREATYWNYCH  uczniów, rodziców, nauczycieli to zadanie niezwykle scalające te trzy podmioty, otwierające je wzajemnie na siebie, integrujące, nakłaniające rodziców do poszukiwania czasu dla siebie i dla dziecka, do próby poznania jego mocnych stron. To także przenikanie się dzieciństwa i dojrzałego rodzicielstwa, naukowego podejścia i dziecięcej beztroski.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Akademia Kreatywnych może być realizowana we wszystkich typach szkół. Wykonawcami projektu mogą być nauczyciele, rodzice i sami uczniowie, wykorzystując wszystkie płaszczyzny współpracy: uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, rodzic – uczeń, nauczyciel – rodzic, a także nauczyciel – nauczyciel i rodzic – rodzic. Prowadzone debaty potwierdziły chęć współpracy rodziców ze szkołą oraz to, że rodzice dostrzegają , że tylko współpraca gwarantuje sukces dziecka, rozwój jego kompetencji i umiejętności oraz świadome uczestnictwo w życiu społecznym.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki rozwoju AKADEMII KREATYWNYCH osiągnęliśmy nie tylko wsparcie rodziców   w wielu przedsięwzięciach (ich osobisty udział, a nie tylko sponsorowanie), szeroko rozpowszechniliśmy nasze gimnazjum, promując działania nie tylko edukacyjne, ale także te służące rozwojowi zainteresowań i pasji uczniów, zintegrowaliśmy nauczycieli, wskazując jak istotne jest stworzenie możliwości współuczestnictwa zainteresowanych w edukacji uczniów, a także pokazaliśmy uczniom, że ich świat jest nam bliski, że ważne jest szukanie i rozwijanie w sobie pasji i talentów i że każdy te talenty posiada.

Dzięki prowadzonym zajęciom, warsztatom i spotkaniom zintegrowaliśmy środowisko RUN, coraz rzadziej słyszymy głosy, że „to szkoła powinna uczyć i wychowywać”, coraz częściej rodzice przyznają, że tylko współpraca daje pożądane efekty, a stworzenie uczniowi okazji do samorealizacji podnosi jego wiarę we własne możliwości, co z kolei procentuje lepszymi wynikami w nauce, wzrostem aktywności i kreatywności (świadczą o tym liczne akcje szkolne, rozpoczęte z inicjatywy uczniów).

Sukcesem jest rozpoznawalność naszego gimnazjum jako szkoły twórczej, efektywnej i sprzyjającej rozwojowi ucznia (wysoki nabór do klas pierwszych), chęć udziału rodziców w różnych przedsięwzięciach (wspólne plany wieczoru „Dla Ciebie, Mamo”, „Dzień seniora”, udział w „Festiwalu nauki”).

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Akademia Uczniów Kreatywnych – poprzedniczka AKADEMII KREATYWNYCH – powstała z inicjatywy nauczycielek: Barbary Gajdy, Doroty Musiał i Teresy Stagraczyńskiej w roku 2012. Działania w ramach AKADEMII UCZNIÓW KREATYWNYCH skierowane były przede wszystkim do uczniów klas VI jako promocja działań szkoły, uwieńczeniem było otrzymanie INDEKSU AUK – potwierdzenia uczestnictwa w projekcie.

Wraz z zaproszeniem do udziału w ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” pojawił się pomysł nie tylko uatrakcyjnienia Akademii, ale także włączenia w działanie rodziców, nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum. Pomysł ten pojawił się na spotkaniu rady rodziców, gdzie zyskał nie tylko akceptację, ale także zapewnienie udziału w proponowanych działaniach. Wybory „6 RUN” na potrzeby projektu stworzyły jednocześnie zespół koordynatorów. Wspólna debata zaowocowała skonkretyzowaniem propozycji działań.