AKADEMIA DOBRYCH MANIER

W projekcie wychowawczym pod nazwą ,,Akademia Dobrych Manier”, zrealizowanym od listopada 2013 roku do maja 2014 roku, udział wzięli uczniowie, rodzice i  nauczyciele. Samorząd uczniowski inicjował działania, w które angażowali się uczniowie wspierani przez rodziców, zaś nauczyciele pełnili rolę opiekunów (tutorów). Na stronie www.sp3.police.pl na bieżąco umieszczano informacje o podejmowanych działaniach. Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach i z Operą Wrocławską.

Wiele z podjętych wówczas inicjatyw (jak np. organizacja „Dnia życzliwości” czy udział w kilku nowych akcjach charytatywnych) jest kontynuowanych, a wypracowane szkolne kodeksy postępowania oraz banery z logiem projektu nadal wiszą na szkolnym korytarzu.

Pod koniec roku szkolnego 2012/2013 większość nauczycieli wyraziła opinię, że należy podjąć działania, które wzmocnią pozytywne postawy i wzorowe zachowania uczniów. Na kolejny rok zaplanowano opracowanie przez powołany w tym celu zespół  „Szkolnego kodeksu zasad przeciwko przemocy” oraz „Kodeksu kulturalnego widza”. Na spotkaniu liderka zespołu zaproponowała, jako formę wypracowania kodeksów, realizację projektu wychowawczego i przedstawiła jego zarys. Powstały założenia i szczegółowe zadania projektu, który nazwano „Akademią Dobrych Manier”. Proponowane działania przedyskutowano na spotkaniach rady pedagogicznej, rady rodziców i reprezentacji samorządu uczniowskiego. Opracowano harmonogram działań z podziałem na miesiące. Wykonano również banery z logiem projektu, które umieszczono przy głównych wejściach do szkoły.

0 (74)
0 (75)

Ważnym elementem realizacji projektu było tworzenie przez uczniów „Alfabetu dobrych manier”. Każda klasa metodą „burzy mózgów” wyszukiwała słowo lub hasło na wylosowaną literę, związane z dobrymi manierami.

0 (76)

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego zapoznali się z opracowanymi przez klasy kodeksami – i w efekcie powstały obowiązujące wszystkich: „Kodeks zasad przeciwko przemocy” i „Szkolny kodeks kulturalnego widza”. Oba dokumenty zostały wyeksponowane. W listopadzie obchodziliśmy „Dzień życzliwości”, którego symbolem zostało „Drzewko życzeń i pozdrowień”, do którego każdy mógł przypiąć „listek” z pozdrowieniami. Święto umilił kiermasz ciast upieczonych przez rodziców. Kolejnym krokiem było przygotowanie przez wszystkie klasy „Drzewek wartości”, które wyeksponowano w szkolnym holu. Ważnym elementem realizacji projektu był udział uczniów i rodziców w licznych akcjach charytatywnych, np. nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zorganizowały kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i rodziców. Zadaniem akcji było zgromadzenie funduszy na leczenie małej mieszkanki Polic. W świetlicy odbył się konkurs „Mistrz dobrych manier”.

0 (77)

Uczniowie klas I-III wysłuchali koncertu Aleksandry Makowskiej, śpiewaczki Opery Wrocławskiej i policzanina, pianisty Michała Landowskiego. Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

0 (78)

Samorząd uczniowski wspólnie z radą rodziców opracował projekt zakładek do książek, oprócz planu lekcji umieszczono na nich informacje o dobrym wychowaniu. Zakładki te zostały wydrukowane dzięki wsparciu rady rodziców.

Nauczyciele wspólnie z uczniami przygotowali inscenizację o tej samej tematyce. Majowe „Święto szkoły” było okazją do posumowania projektu. Uczniowie przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi mogli zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, muzyczne i taneczne.

W czasie uroczystości wręczono również nagrody, zakładki i certyfikaty.

0 (79)

Projekt skierowany był do całej społeczności uczniowskiej i miał na celu uświadomienie uczniom, w jaki sposób zachowania człowieka przekładają się na jego relacje interpersonalne z otoczeniem. Dał możliwość rodzicom, by wystąpili w roli współgospodarzy, proponujących różne działania, nauczycielom przyniósł satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a szkole uznanie środowiska.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół, należy jednak zwrócić uwagę na dostosowanie tematyki i form do wieku, kompetencji i możliwości uczniów.

Realizując projekt, należy rozłożyć równomiernie akcenty w zakresie podejmowanych zadań oraz odpowiedzialności za ich realizację, mając na uwadze wszystkich wykonawców, czyli nauczycieli, rodziców, uczniów oraz inne współdziałające podmioty.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

OSIĄGNIĘCIA:

 • Większe zaangażowanie rodziców i uczniów w podejmowanych działaniach, które miały charakter twórczy.
 • Wysłuchanie propozycji uczniów i rodziców (wspólne debaty) i realizowanie zatwierdzonych wspólnie działań, co dało atrakcyjne efekty: zakładka do książki (treść na zakładce to propozycja uczniów z samorządu uczniowskiego, a projekt graficzny wykonał rodzic byłego ucznia), banery promujące projekt.
 •  Delegowanie odpowiedzialności z nauczycieli na uczniów i rodziców.
 • Wzmocnienie partnerskiej, aktywnej współpracy między rodzicami, uczniami
  i nauczycielami.

POPRAWA:

 • Wyczulenie uczniów na potrzeby innych dzięki udziałowi w akcjach charytatywnych.
 • Określenie zasad postępowania: „Alfabet dobrych manier”, „Szkolny kodeks kulturalnego widza” i „Szkolny kodeks zasad przeciwko przemocy”, dokumenty te są stale eksponowane w szkole.
 • Traktowanie z większym szacunkiem przez uczniów siebie i innych, co jest szansą
  na budowanie właściwych relacji między uczniami.

ROZWIĄZANE PROBLEMY:

 • Wskazanie zasad postępowania przeciwdziałającego agresji.
 • Określenie pozytywnych wzorów zachowania uczniów oraz zobowiązanie wszystkich do poprawnego zachowania w różnych sytuacjach.
 • Propagowanie wartości, które są ważne w życiu każdego człowieka.

SUKCES:

 1. Pełne zaangażowanie wszystkich stron, czyli nauczycieli, uczniów i rodziców,
  z zachowaniem ich podmiotowości:
  • informowanie nauczycieli, uczniów i rodziców przez zespół koordynatorów projektu o podejmowanych decyzjach;
  • konsultowanie propozycji działań w ramach projektu z nauczycielami, uczniami i rodzicami;
  • decydowanie i współdecydowanie nauczycieli, uczniów i rodziców
   w kwestiach dotyczących podejmowanych działań.
 2. Szerokie omówienie tematyki kultury osobistej przez społeczność uczniowską, z wykorzystaniem zróżnicowanych i atrakcyjnych form.
 3. Umożliwienie wychowawcom wyboru formy i szczegółowej tematyki, dostosowanej do wieku, możliwości i kompetencji wychowanków.
 4. Stworzenie płaszczyzny do tworzenia więzi między uczniami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły.
 5. Zwiększenie liczby osób angażujących się w życie szkoły: planowanie, realizację i podsumowanie podjętych działań.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Krok 1. Wskazanie przez nauczycieli konieczności podjęcia działań wzmacniających pozytywne postawy i wzorcowe zachowania uczniów.

Krok 2. Powołanie przez dyrektora szkoły zespołu do opracowania „Szkolnego kodeksu zasad przeciwko przemocy” oraz „Szkolnego kodeksu kulturalnego widza”.

Krok 3. Opracowanie założeń i szczegółowych zadań projektu wychowawczego Akademia Dobrych Manier w ramach pracy powołanego zespołu.

Krok 4. Przygotowanie harmonogramu i terminarza działań z podziałem na miesiące oraz przydział zadań członkom zespołu koordynującego realizację projektu.

Krok 5. Konsultacje założeń projektu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Krok 6. Realizacja określonych w projekcie zadań, z podziałem na miesiące:

LISTOPAD Jesteśmy życzliwi (klasy I-VI)

 1. Propagowanie idei projektu, przez prowadzenie kampanii informacyjnej:
  • gazetka na głównym korytarzu szkoły;
  • informacje na stronie internetowej;
  • banery reklamowe przy wejściach do szkoły;
  • umieszczanie na tablicy samorządu uczniowskiego oraz w pokoju nauczycielskim plakatów z hasłem na dany miesiąc.
 2. Organizacja „Dnia życzliwości” (25 listopada)
  • w tym dniu, na znak protestu przeciwko złości i agresji, w ubraniach akcentowano kolor żółty;
  • wykonano ekspozycję sentencji na temat życzliwości;
  • wyeksponowano „DRZEWKO ŻYCZEŃ I POZDROWIEŃ”,
   na którym zainteresowani umieszczali „jesienne listki” z pozdrowieniami dla wskazanych osób;
  • odbył się kiermasz ciast, z którego fundusze przeznaczono na upominek z okazji mikołajek dla wszystkich uczniów oraz zakup nagród dla uczniów za sukcesy w konkursach;
 3. Przygotowanie przez wszystkie klasy „Drzewek wartości” i prezentacja ich na korytarzach szkolnych. Wykorzystanie prac uczniów do dekoracji w czasie „Święta szkoły”.

GRUDZIEŃ Pomagamy innym (klasy I-VI)

 1. Udział w akcjach charytatywnych:
  • sprzedaż świątecznych świeczek na rzecz Fundacji „Serce na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”;
  • udział w akcji „Góra grosza” na rzecz Fundacji Nasz Dom;
  • zorganizowanie w szkole akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”;
  • szkolna zbiórka karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce (dla koła w Policach);
  • udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
   
 2. Premierowa organizacja kiermaszu ozdób świątecznych przez nauczycielki, rodziców i uczniów klas I-III. Przeznaczenie zebranych pieniędzy w kwocie 2112 zł na leczenie Klementynki – małej mieszkanki Polic.

STYCZEŃ W kinie i teatrze (klasy I-III), Koleżeństwo i przyjaźń (klasy IV-VI)

 1. Część pierwsza opracowywania „Kodeksu zasad przeciwko przemocy” (klasy IV-VI) oraz „Zasad kulturalnego widza” (klasy I-III):
  • poszerzenie i wzbogacenie przez uczniów klas młodszych wiedzy z zakresu kulturalnego zachowania w kinie i teatrze oraz wspólne opracowanie „Zasad kulturalnego widza”;
  • debaty uczniów klas IV-VI na temat zasad i umów zapobiegających przemocy słownej, fizycznej oraz bullyingu (znęcania się) w szkole. Opracowanie klasowego „Kodeksu zasad przeciwko przemocy”;
  • przekazanie samorządowi uczniowskiemu propozycji klasowych do szkolnych kodeksów.

LUTY W środkach komunikacji miejskiej (klasy I-III), Przeciwko przemocy (klasy IV-VI)

 1. Opracowanie „Alfabetu dobrych manier” – wyszukiwanie hasła na wylosowaną literę oraz przygotowanie plakatu w ujednoliconej formie, a następnie wyeksponowanie prac na głównym korytarzu.

MARZEC Przy stole (klasy I-III), Radzimy sobie ze stresem (klasy IV-VI)

 1. Część druga opracowywania „Kodeksu zasad przeciwko przemocy” (klasy IV-VI) oraz „Zasad kulturalnego widza” (klasy I-III):
  • przygotowanie przez samorząd uczniowski „Szkolnego kodeksu zasad przeciwko przemocy” oraz „Szkolnego kodeksu kulturalnego widza”,
   z wykorzystaniem klasowych propozycji;
  • przepisanie kodeksów na duże plansze i ich prezentacja na głównym korytarzu oraz umieszczenie kodeksów na stronie sp3.police.pl.

KWIECIEŃ Porządek jest w porządku (klasy I-III),  Szacunek (klasy IV-VI)

 1. Opracowanie przez samorząd uczniowski wstępnej propozycji szkolnej zakładki do książki oraz aktywnie uczestnictwo w pracach projektowych w roli doradczej i decyzyjnej.
 2. Przygotowanie graficzne zakładki oraz sfinansowanie druku przez radę rodziców.
 3. Zorganizowanie w świetlicy szkolnej konkursu „Mistrz dobrych manier” oraz przeprowadzenie ankiety dotyczącej savoir-vivre.

MAJ Dbamy o siebie (klasy I-VI)

 1. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu na „Superklasę” – losowanie przez wychowawców klas  tematów związanych z  dobrymi manierami i  przygotowanie przez uczniów krótkich inscenizacji klasowych, które były dopełnieniem działań kształtujących postawę szacunku, otwartości na drugiego człowieka i chęci wspierania innych.
 2. Organizacja w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach koncertu śpiewaczki
  z Opery Wrocławskiej Aleksandry Makowskiej oraz polickiego pianisty Michała Landowskiego.

1. krok Przygotowanie koncepcji organizacji „Święta szkoły” przez zespół koordynujący projekt.

2. krok Obchody „Święta szkoły” w dniu 28 maja 2013 r., jako podsumowanie projektu „Akademia Dobrych Manier”:

 1. Podsumowanie i omówienie projektu wychowawczego „Akademia Dobrych Manier” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 2. Prezentacja inscenizacji klasowych.
 3. Pokaz talentów z udziałem uczniów i rodziców.
 4. Występy artystyczne zespołów, w których działają uczniowie szkoły.
 5. Wręczenie nagród laureatom konkursu poezji „Magiczne słowo”.
 6. Przyznanie i wręczenie klasom przez dyrektora szkoły certyfikatów „Mistrz dobrych manier”.
 7. Przekazanie wszystkim uczniom szkolnej zakładki do książki.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, OSOBY, CO JESZCZE)?

PIENIĄDZE:

 • Decyzje finansowe – rodzice, nauczyciele, uczniowie.
 • Obciążenia finansowe: szkoła, sponsorzy pozyskiwani przez rodziców.

CZAS:

 • Cykl roczny.

OSOBY:

 • Powołanie zespołu koordynatorów-nauczycieli, w tym opiekunów samorządu uczniowskiego i nauczycieli współpracujących z radą rodziców.
 • Samorząd uczniowski.
 • Rada rodziców.

INNE:

 • Określenie zadań, działań, wykonawców oraz osób odpowiedzialnych.
 • Rozpisanie harmonogramu i terminarza działań w ramach projektu.
 • Dzielenie obowiązków proporcjonalnie.
 • Systematyczność, konsekwencja oraz wzajemne wsparcie w działaniu.
 • Stworzenie przestrzeni przyjaznej rodzicom, uczniom i nauczycielom, ułatwiającej współpracę wszystkim członkom szkolnej społeczności.
 • Określenie zakresu tematycznego projektu, z wykorzystaniem wcześniejszej formalnej diagnozy (np. ankieta, wywiad) lub wykorzystanie sugestii nauczycieli, uczniów lub rodziców. Tematyka jest wtedy odpowiedzią na potrzeby społeczności szkolnej
  i lokalnej.
 • Szerokie informowanie o planach – upublicznianie informacji.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, PATRZĄC Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

CO JESZCZE MOŻNA ZROBIĆ DODATKOWO?

 • Zorganizować wspólną debatę nauczycieli, uczniów i rodziców na temat szczegółów realizacyjnych, harmonogramu i terminarza projektu.
 • Powołać zespół koordynatorów złożony z nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców.
 • Finansować działania realizowane w ramach projektu (jeśli nie ma takiej możliwości ze szkolnego budżetu) z innych źródeł, np. z różnych zbiórek („Dzień życzliwości”, kiermasz świąteczny itp.).

KOGO JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

 • Środowisko lokalne (np. rady osiedlowe, biblioteka miejska, władze miasta, galerie sztuki, muzea).
 • Tam, gdzie jest to możliwe, przekazać wykonanie zadań uczniom i rodzicom, nauczycielom powierzając rolę koordynatorów, a nie wykonawców. Uczniowie i rodzice mogą wykorzystać swój potencjał i kompetencje  –  np. zaprojektować logo,
  maskotkę projektu, prezentacje multimedialne oraz dekoracje, jak również archiwizować wszystkie działania, uaktualniać treść zakładek na stronie internetowej szkoły.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

CO SIĘ NIE UDAŁO I Z JAKIEGO POWODU

 • Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania.

CO NALEŻAŁO ZROBIĆ INACZEJ

 • Powołać wspólny zespół koordynujący, składający się z nauczycieli, rodziców
  i uczniów.
 •  Utworzyć i wdrożyć zasady komunikacji pomiędzy podmiotami, czyli nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 • W większym zakresie współdziałać ze środowiskiem lokalnym.